Sök

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 16 april och behandlade då bland annat delårsrapport 1.

Nämnden uppvisar ett minus, men förbättrat resultat för första kvartalet

Nämnden godkände idag delårsrapport 1. Prognosen för helåret 2024 visar på ett negativt resultat för BUN på 24,9 miljoner kronor. Dock har periodens resultat förbättrats med 3,7 miljoner kronor jämfört med föregående år, från -5,2 miljoner till -1,5 miljoner. Arbetet pågår med att minska underskottet. BUN har tidigare beslutat om åtgärder i form av ett resultatförbättringskrav för enheter och skolområden inom grundskolan motsvarande det underskott på 26,2 miljoner kronor som enheterna hade under 2023 och även en vakansprövning av tjänster inom BUN:s hela ansvarsområde.

– Delårsrapporten visar att ekonomin går åt rätt håll, men utmaningarna kvarstår. Prognosen för helåret har förbättrats med 17 miljoner till -25 miljoner jämfört med -42 miljoner som var ingången i början av året, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Elevvolymerna minskar på Gotland

BUN tog idag del av den senaste skolområdesprognosen som bygger på Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistik. Befolkningen på Gotland minskar nu för första gången på flera år och det är i förskole- och grundskoleåldern minskningen enligt prognosen är störst. Grundskolan minskar med 1081 elever under en tioårsperiod. Totalt sett beräknas minskningen av antalet barn och elever minska nämndens budget med motsvarande 102 miljoner kronor.

– Vi ser på tio års sikt en stor minskning av antalet barn och elever i nämndens verksamheter, vilket såklart ställer stora krav på anpassningar av verksamheterna, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Norra Visbys skolorganisation ska utredas

BUN beslutade idag att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av skolorganisationen i norra Visby för att anpassa antalet utbildningsplatser utifrån den senaste elevprognosen. Prognosen visar att elevvolymen i norra Visby minskar med 588 elever, ett tapp på 25 procent, fram till år 2033. I kronor omräknat handlar det om förlorade budgetmedel på 39 miljoner kronor.

Utredningsuppdraget ska redovisas till nämndens sammanträde i september och ta hänsyn till det samlade lokalbehovet för förvaltningens samtliga verksamheter i Visby och de samordningsvinster som kan uppnås för de olika verksamheterna.

– Utifrån det stora tapp som vi ser i den senaste elevprognosen så har förvaltningen bett om ett uppdrag att se över skolorganisationen i norra Visby där vi ser drygt hälften av minskningen, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00