Sök

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut i korthet

Idag den 16 april har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 1.

Första kvartalet visar på ett plus

Prognosen för nämnden helåret 2024 visar ett positivt resultat på sex miljoner kronor. Rapporten beskriver att efterfrågan av utbildning på Wisbygymnasiet är högre än tidigare år, såväl i antal som andel av elevunderlaget och att flera olika insatser för minskad skolfrånvaro i kommunala skolorna. Arbetet med en upphandling av ny lärplattform pågår för Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen. Ett kompetensmatchningsprojekt pågår också som riktar in sig på lokala arbetsgivare.

– Det sker ett stort arbete ute i verksamheterna för att hålla en budget i balans mot bakgrund av det stora ekonomiska utmaningar Region Gotland har. Nämnden har likt andra nämnder ett effektiviseringskrav på en procent, så det är fortsatt viktigt med ekonomisk återhållsamhet, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Har inget att invända mot start av utbildning

Guteskolan AB har ansökt om godkännande om att få utöka utbildningsutbudet på Gutegymnasiet från och med läsåret 2025/26. Ansökan gäller fordons- och transportprogrammet med inriktningen transport med totalt 12 platser per årskurs. Skolinspektionen har därför begärt att Region Gotland ska yttra sig i ärendet. Nämndens bedömning är att ansökan från Guteskolan AB kan tillstyrkas. Wisbygymnasiet erbjuder idag inte denna inriktning. Den lades ned för ett antal år sedan efter en större översyn av Wisbygymnasiets alla utbildningar, och då på grund av att det fanns få sökande elever samtidigt som utbildningen av det skälet ansågs vara orimligt kostsam per elev.

– Vi lämnar ett positivt utlåtande och hoppas att Gutegymnasiet kan få starta upp transportutbildningen med stöd av åkeribranschen. Nu får vi se hur Skolinspektionen ser på saken, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndens ordförande Rolf Öström (M).

Lokallösningar ska tas fram för vuxenutbildningen

GVN beslutade idag att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på samnyttjande av befintliga lokaler i norra Visby som ett alternativ till den nybyggnation på 192 miljoner kronor som nämnden avsatt i sin investeringsbudget för en nybyggnation. Uppdraget ska delredovisas till nämndens sammanträde den 4 juni.

– Vi vill hitta en samlad lösning så att mer undervisningsytor kan tillföras vuxenutbildningen. Detta ligger också helt i linje med beslutet att minska investeringsbudgeten i ett ekonomiskt utmanande läge och skjuta upp alternativt stryka planerade investeringar, säger gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Rolf Öström (M).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00