Sök

Söderväg görs säkrare – under tiden begränsas framkomligheten

Ritning över Söderväg

Från och med den 9 september fram till sommaren 2025 kommer Region Gotland att genomföra mark- och vägarbeten längs delar av Söderväg i Visby. Arbetena behövs för att förnya infrastrukturen för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, fiber och el. Vid återställandet ska det skapas bättre tillgänglighet och säkrare trafik för gående och cyklister. Under pågående arbete kommer framkomligheten att vara begränsad.

Med början i september kommer schaktningsarbetet starta i korsningen mellan Byrumsgatan och Söderväg och fortsätter sedan norrut längs Söderväg till och med korsningen mellan Peder Hardings väg och Söderväg. Under arbetet kommer framkomligheten för trafik att vara begränsad.

Åtgärderna är uppdelade i tre etapper, men sträckorna kommer inte vara avstängda i sin helhet utan avstängningen flyttas vartefter schaktning och återfyllning fortgår. Det innebär att Söderväg kommer att vara avstängd för genomfart, men att åtkomst till fastigheter längs vägen fortfarande kan ske söderifrån eller norrifrån, beroende på var arbete pågår just då.

I den första delen av schaktningsarbetet kommer korsningen mellan Byrumsgatan och Söderväg att vara avstängd under cirka en vecka. Under den tiden kan till exempel Ica Atterdags parkering nås via infarten från Söderväg norrifrån, och via infarten från Byrumsgatan västerifrån.

– Vi arbetar hårt för att minimera störningar och föra en dialog med dem som berörs, men en del av arbetena kräver att vi i etapper stänger av kortare sträckor av Söderväg för att kunna undvika farliga situationer. Det kan upplevas besvärligt, framför allt i början, men genom att till exempel leda om trafik till Solbergagatan försöker vi göra det så framkomligt som möjligt under byggtiden, säger Rebekka Gannholm, projektledare vid Region Gotland.

Region Gotland vill även anlägga ny gång- och cykelbana samt förbättra trafiksäkerheten kring busshållplatsen på vägen.

– När allt är klart är tanken att den här sträckan av Söderväg ska ha fått ett lyft i både utseende och funktion. Vi ska öka säkerheten för gående och cyklister och samtidigt göra så att träden längs vägen kan må bättre och bidra med gröna värden till stadsmiljön i många år till. I nuläget har träden tryckt upp asfalten med sina rötter för att hitta vatten. Dessutom är sträckan en av entréerna till Hansestaden Visby, vilket också gör att den förtjänar lite extra hänsyn, säger Rebekka Gannholm.

Detta gör Region Gotland

  • Iordningställande av Systrarna Häggs plats i korsningen mellan Peder Hardings väg och Söderväg
  • Anläggande av en cykelväg längs östra sidan av vägen (på utsidan av alléträden), och även åtgärdande av ojämnheter i gångbanorna
  • Anläggande av en busshållplats i timglasform för att öka trafiksäkerheten för gående
  • Vissa av alléträden kommer att ersättas och några till kommer att planteras, och grusbäddar kommer att ställas i ordning för att förse träden med vatten
  • Stensättning av korsningen mellan Peder Hardings väg och Söderväg

Arbetet med Söderväg ingår i ett exploateringsprojekt som regionen driver. Mer information om projektet finns på Region Gotlands hemsida: https://gotland.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/bygg--och-exploateringsprojekt/kvarteret-jarnvagen

Så påverkas du

Beräknad tid för arbetet med förnyelse av ledningar, alltså schaktning och återfyllning, är från och med september 2024 till och med mars 2025. Asfaltering och övriga åtgärder planeras ske efter det och planen är att avsluta återställningen till sommaren 2025. Detta påverkar dig som åker bil då det kommer att råda begränsad framkomlighet på delar av Söderväg. Planen är att sträckan ska öppnas för genomfart under jul och nyår, men övrig tid kommer genomfart på sträckan inte att vara möjlig. Följ den tillfälliga skyltningen.

Busshållplatsen Atterdags kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Regionen hänvisar under tiden till Visby busstation, och det går också att resa till och från hållplats ÖB med linje 1, 5, 10, 12 och 51.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt