Sök

Resultatet klart av utökade PM10-mätningar vid Norra Hansegatan

Resultatet av grundämneanalysen av PM10 på Norra Hansegatan i norra Visby är nu klara. Resultaten visar att det är kalcium som är det dominerande grundämnet, detta trots att Region Gotland har bytt till halkbekämpningsmedlet granitkross. De två största bidragande faktorerna till vägdammet och de ökade PM10-värdena tordes istället vara mängden trafik och hastigheten på gatorna.

De utökade PM10-mätningarna vid Norra Hansegatan har skett under provperioden mars-april 2024. Mätningarna har skett som en del av åtgärdsprogrammet som Region Gotland har fastställt för minskning av skadliga partiklar (PM10). Under flera år har partiklarna i luften överstigit de tillåtna värdena enligt miljökvalitetsnormen. Genom EU:s nya luftdirektiv kommer halterna av PM10 för Visbyluften behöva halveras fram till år 2030.

Luftdammsprover

Resultatet av PM10-partiklarna i luftproverna visade framför allt kalcium är det dominerande grundämnet. Kalcium utgjorde en tredjedel av det totala innehållet i analysen. Trots att Region Gotland bytte halkbekämpningsmedel till granitkross i vintras så är det fortfarande kalciumpartiklarna som finns i kalkdamm som är den största delen i luften runt mätarna. Den stora mängden kalcium i dammet kommer därför inte ifrån att granitkrossen skulle ha rivit upp vägbanan och orsakat förslitning, utan istället är det mängden trafik i området, hastigheten på gatorna samt att bilarna utanför Visby drar med sig kalkstenspartiklar in i centrum.

Vägdammsprover

Väggdammsproverna visar att det finns en hög andel fint material i jämförelse med prover som gjorts på andra orter på fastlandet. Fint material virvlar lättare upp och bidrar till PM10. En faktor till det är sannolikt Gotlands unika berggrund som ger andra förutsättningar. En annan faktor till vägdammet är mängden trafik och hastigheten på gatorna som ökar PM10-värdet.

Vägdammet förs in till Visby från övriga vägnät på Gotland. Resultaten från vägdammsproverna innehåller mer kisel än luftproverna och liknande nivåer av kalcium, vilket tyder på att kalksten bildar inandningsbart damm (PM10) i högre utsträckning.

I mätningarna har även en så kallad Wet Dust sampler (WDS) använts på tre platser. Denna provtagning syftar till att fastställa partikelinnehållet i dammet från vägbanorna. Region Gotland har vid två tillfällen med hjälp av vattendammsugaren tagit upp damm från gatan och sänt på analys ett innan halkbekämpningsmaterial lades ut och ett efter vintersäsongen.

-Vi får bekräftat att Gotland har särskilda förutsättningar och att den höga halten av kalcium i proverna visar på våra utmaningar, säger Simon Hoffman, enhetschef Region Gotland.

Planerade åtgärder 2024-2025

Dammbindning

Som en åtgärd för att minska partikelhalten kommer Region Gotland införa en ny arbetsmetod där man ska binda dammet med lake. Tidigare har dammbindning skett med enbart vatten vilket medför problem vid låga temperaturer då vattnet fryser. Dessutom har enbart vatten en mycket kort dammbindningseffekt då vattnet torkar upp snabbt i solsken. Genom att istället använda sig av lake innehållande en blandning av kalciumklorid eller CMA (kalciummagnesiumacetat) och vatten kommer bindningen av dammet hålla betydligt bättre. Denna metod har inte tidigare använts i Visby men har använts på flera städer i Sverige där laken har en sänkande effekt av PM10-nivån. Den svaga koncentrationen kemiska ämnen i laken bedöms ha en obetydlig påverkan på miljö och grundvatten.

Halkbekämpning och städning

De senaste åren har städning av gatorna i Visby intensifierats under februari till april i ett försök att minska partikelhalten under torra perioder. Under vintersäsong gengenomfördes halkbekämpning med granitkross som inneburit att bättre möjligheter att sopa gatorna under våta förhållanden. I analysen kan även konstateras att antalet dagar med nederbörd är ungefär det samma under 2023 och 2024 men antalet överträdelser är betydligt färre. Region Gotland tolkar detta som att val av halkbekämpningsmedel och tidig städning har effekt på antalet överträdelser. En förutsättning för tidig städning är att halkbekämpa med granitkross.

Hastighetssänkning

Under hösten 2024 kommer hastighethetssänkning från 50km/h till 40 km/h genomföras i Visby. Lägre hastighet innebär mindre partikelhalter i luften, och förhoppningen med hastighetssänkningen är också en minskning av trafikflödet i Visby, när trafikanter väljer att åka runt Visby istället för genom.

Andra Åtgärder

Andra åtgärder som kan bli aktuella är dubbdäcksförbud, utökning av parkeringsavgifterna samt genomfartsförbud och förbud för tung trafik för vissa sträckor. Region Gotland eftersträva även att främja cykel- och gångtrafik för att få bättre luft och en bättre miljö i Visby. Fler häckar, träd och annan växtlighet i stadsmiljön kan också ge goda effekter på partikelhalten i luften eftersom grönska absorberar partiklar.

Så här ska Region Gotland vidare med att halvera vägdammet på sex år:

  • Dammbindning i rätt tid och plats för att minska mängden partiklar i luften
  • Användning av vakuum-dammsugare under högperioden
  • Användning av granit istället för kalk som halkbekämpningsmedel
  • Generell hastighetssänkning i Visby från 50 km/h till 40 km/h i höst
  • En cirkulationsplan med devisen ”in, men inte igenom” skall styra genomfartstrafik till ringleden istället för att passera igenom tätorten.
  • Prata med privata markägare om halkbekämpning och städning av t.ex. parkeringar.
  • Investeringar och strategier till att främja cykel, gång och kollektivtrafik. Varje resa som inte är med bil ökar luftkvaliteten.
  • Uppmaning till att minska dubbdäcksanvändningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00