Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Adress: Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Skadeanmälan kan ske via hemsida, telefon, e-post eller post.

Hemsida: https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374

Telefon kontorstid: 08-410 637 00 (efter kontorstid betjänas telefonen av larmcentral)

E-post: skador@protectorforsakring.se

Blankett: Anmäl ansvarsskada

Försäkringsnummer: 516054-6.1

Försäkringsperiod: 20220101-20231231

Försäkringsskyddet omfattar all verksamhet som regionen bedriver, anordnar
eller medverkar i, dock med sedvanliga undantag för t ex flygplats, hamn eller
järnväg. Undantaget gäller dock inte regionens ansvar för industrispår eller
liknande.
 

Försäkringen gäller i hela världen exklusive USA/Kanada.

Försäkringen gäller i hela världen vid tjänsteresor eller motsvarande. Sublimit 10 Mkr avseende krav hänförliga till USA/Kanada.

Försäkringen inkluderar inbördes ansvar mellan försäkrade juridiska personer.
Försäkringen gör inget undantag för ren förmögenhetsskada.
Försäkringen omfattar samtliga personer för vilka regionen har ett principalansvar.
 
Försäkringen gäller subsidiärt för föreningar/klubbar som enligt avtal med
regionen svarar för drift/skötsel av kommunala anläggningar/verksamheter.
 
Försäkringen omfattar skydd vad avser person-, sak- och ren
förmögenhetsskada för lekmannarevisorer. Förutsättes dock att regionen är
skadeståndsskyldig.
 
Försäkringsbelopp:
Allmänt ansvar och produktansvar:  50 Mkr per skada och 100 Mkr per år.
Självrisk: 0,5 basbelopp
 
Försäkringen gäller i enlighet med "praoklausulen", för samtliga personer vid
alla typer av praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där
regionen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.
  • Försäkringen gäller i samband med av kommunen anordnade studiebesök.
  • Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom fordonets trafikförsäkring.
  • Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.
  • Försäkringen gäller i hela världen.
Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i
kommunens försorg enligt LSS, SoL, LVU och LVM (inklusive personer i
familjevård). Försäkringen gäller i hela världen.
 
Försäkringsbelopp:
Personskada: 10 Mkr per skada
Sakskada: 10 Mkr per skada
Ren förmögenhetsskada: 500 tkr per skada
Självrisk: 0,1 basbelopp
 
Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på omhändertagen egendom,
inklusive nyckelförlust. 
 
Försäkringen inkluderar utökat skydd för skada på förhyrd lokal och bostad,
inklusive bostadsrätter.
 
Skadereglering ingår för samtliga personskador samt för sakskador överstigande självrisken.


Arbetsskada
Försäkringen gäller inte för arbetsskada och inte heller för skada som kan ersättas genom socialförsäkring, patientförsäkring, annan liknande försäkring eller ersättningsform.