Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansvarsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector
Adress: Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm

Skadeanmälan kan ske via hemsida, telefon, e-post eller post.

Hemsida: https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374

Telefon kontorstid: 08-410 637 00 (efter kontorstid betjänas telefonen av larmcentral)

E-post: skador@protectorforsakring.se

Försäkringsnummer: 516054-1.1

Försäkringsperiod: 20180101-20201231

Försäkringen omfattar all verksamhet som regionen bedriver, anordnar eller medverkar i och gäller i hela världen exklusive USA och Kanada. Försäkringen gäller även i USA och Kanada under tjänsteresa dock är ersättningen vid person- och sakskada begränsad till 10 000 tkr.
Försäkringen gäller även för skolelever och annan person vid personskada till 10 000 kkr och 2000 tkr vid sakskada samt 500 tkr för ren förmögenhetsskada till följd av brott

- yrkesutbildning eller praktik
· arbetsträning
· arbetsmarknadspolitiska åtgärder
· arbetslivsorientering samt
· annan liknande verksamhet
där regionen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.

Skadeståndsansvar mellan de medförsäkrade juridiska personerna omfattas av försäkringen.

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda.

Försäkringen gäller även för det ansvar som kommunen har för personer som inte är anställda hos regionen.

Försäkringen gäller i enlighet med ”praoklausulen” för samtliga personer vid alla typer av praktik/arbetsträning/ arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där regionen helt eller delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen.

Försäkringen gäller i samband med av regionen anordnade studiebesök.

Försäkringen omfattar skador som praktikanten orsakar så som förare av motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas genom fordonets trafikförsäkring.

Försäkringen omfattar ungdomar som har dömts till ungdomstjänst enligt lagen om unga lagöverträdare.

Försäkringen gäller i hela värden.

Försäkringsbelopp:

  • Personskada: 10 mkr per skada
  • Sakskada: 10 mkr per skada
  • Ren förmögenhetsskada: 500 tkr per skada
  • Självrisk: 0,1 basbelopp

Försäkringen omfattar kommunens särskilda åtaganden för personer i psykiatrisk vård, LSS mm samt personer i familjevård mm.

Försäkringen inkluderar subsidiärt skydd för föreningar / klubbar som svarar för skötsel av regionens anläggningar / verksamheter. Det är viktigt att skriftligt avtal finns.

Försäkringsbolaget åtager sig att:
–  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
–  förhandla med den som kräver skadestånd
–  föra den försäkrades talan vid rättegång
 betala skadestånd

Försäkringen omfattar skydd för lekmannarevisorer. För gode män gäller försäkringen endast för person- och sakskada då dessa utför sitt uppdrag.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållanden

Försäkringen gäller för byggherreansvar. Härmed avses det strikta ansvar som enligt miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga regler åvilar fastighetsägaren för skador på grannfastighet.

Försäkringen inkluderar utökat skydd för omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust.

Försäkringen inkluderar utökat skydd för entreprenör (miljöskada).

Försäkringen omfattar skada på förhyrd lokal inklusive bostad och bostadsrätt.

Skada i samband med nederbörd omfattas inte av försäkringen.

Följande moment ingår:
· Allmänt ansvar
· Produktansvar
· Ren förmögenhetsskada (se nedan)
· Dataregisteransvar enligt PUL
· Byggherreansvar
· Åtagande för personer i psykiatrisk vård / LSS
· Åtagande för personer i familjevård m m
· Konsultansvar (enligt ABK och PBL kap 9)
· Lyftansvar

Försäkringsbelopp:
Allmänt ansvar: 50 Mkr per skada Produktansvar: 50 Mkr per skada och 100 Mkr per år
Byggherreansvar: 5 Mkr, varav ren förmögenhetsskada 1 Mkr
Ansvar enligt Personuppgiftslagen 25 basbelopp
Ersättning enligt Diskrimineringslagen 10 basbelopp
Ren förmögenhetsskada vid myndighetsutövning, SkL 3:3: 5 Mkr
Ren förmögenhetsskada LOU: 5 Mkr
Konsultansvar inklusive PBL: 120 basbelopp per skada och 360 basbelopp per år
Lyftansvar: 5 Mkr
Nyckelförlust: 25 basbelopp
Entreprenör (miljöskada): 10 Mkr, varav ren förmögenhetsskada 1 Mkr
Hyrd lokal: 10 Mkr

Självrisk:    0,5 basbelopp
LOU: 2 basbelopp
Byggherreansvar: 0,1 basbelopp vid personskada. 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,2 basbelopp och högst 10 basbelopp vid sakskada samt 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 basbelopp och högst 10 basbelopp vid ren förmögenhetsskada
Entreprenör (miljöskada): lägst 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,2 basbelopp och högst 10 basbelopp vid sakskada. Lägst 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 basbelopp och högst 10 basbelopp vid ren förmögenhetsskada.
Konsultansvar enligt ABK & PBL: 1 basbelopp
Nyckelförlust: 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,5 basbelopp
Omhändertagen egendom vid byggentreprenader: 10 % av skadebeloppet, dock lägst 1 basbelopp och högst 10 basbelopp
Diskrimineringslagen: 1 basbelopp


Skaderegleringsservice för ansvarsskador, som kan omfattas av försäkringen men där kravet understiger självrisken, ingår.

Terrorism
Försäkringen gäller inte för skada genom nedan uppräknade produkter eller för skada vars uppkomst eller omfattning i övrigt – direkt eller indirekt – orsakas av eller står i samband med:
- Offshoreverksamhet som har direkt samband med utvinning eller produktion av olja eller gas
- Verksamhet som består i ägande, drift, underhåll eller service av flygplan, flygplats eller flygtorn. Undantaget avser inte underhåll eller service av icke-teknisk art såsom städning eller catering
- Luftfartyg eller delar till luftfartyg
- Asbest, urea formaldehyd eller PCB
- Läkemedel, diethylstilboesterol (DES), vaccin, preventivmedel eller oxykinolin
- HIV eller därav föranledda sjukdomar, t.ex. AIDS
- Silikonbaserade implantat
- Tobaksprodukter
- EMF (elektromagnetiska fält)

Försäkringen gäller inte för förlust, skada, kostnad eller utgift som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon bidragande del orsakad av terrorismhandling eller åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera på terrorismhandling. Detta gäller inte om den försäkrade kan visa att förlusten, skadan, kostnaden eller utgiften saknar samband med terrorismhandling eller sådan åtgärd.

Dammbrott
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med brott i damm. Med damm avses naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten.

Arbetsskada
Försäkringen gäller inte för arbetsskada och inte heller för skada som kan ersättas genom socialförsäkring, patientförsäkring, annan liknande försäkring eller ersättningsform.