Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Fri etableringsrätt gäller inom förskola, fritidshem och barnomsorg. Huvudmannaskapet för verksamheten kan bedrivas i olika former, till exempel föräldrakooperativ eller aktiebolag. Men det finns vissa kvalitets- och säkerhets krav för att kunna få en fristående verksamhet godkänd. Det ska exempelvis finnas personal med utbildning eller erfarenhet för att kunna ge barnen en god omsorg.

  • Det ska finnas personal med utbildning (för fristående förskolor ska åtminstone en anställd ha förskollärarlegitimation) eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodose.
  • Barngruppen ska ha lämplig sammansättning och storlek.
  • Lokalerna ska vara ändamålsenliga och godkända av brand- och miljömyndighet.
  • Verksamheten ska utgå ifrån varje barns behov.
  • Läroplanen för förskolan ska följas i den fristående förskolan och vara vägledande för pedagogisk omsorg.

Regler för anordnande och drift 

Enligt Skollagen 2 kap § 5 ska Region Gotland bevilja godkännande och rätt till bidrag om verksamheten uppfyller

  1. kraven på god kvalitet och säkerhet.
  2. krav som anges i Skollagen 2 kap § 13, 8 kap §§ 2-11, §§ 18-20, kap 25 § 2 §§ 6-8.

I riktlinjerna som du hittar länkad längre ned på sidan hittar du information om vad som krävs för att starta och driva en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Vem utövar tillsyn?

Verksamheten står under tillsyn av den kommun var verksamheten bedrivs. Verksamheten ska hållas tillgänglig för tillsyn och inspektion och anordnaren ska tillhandahålla den information som kommunen behöver.