Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regler för anordnande och drift av enskild förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Fri etableringsrätt gäller inom barnomsorgen, under förutsättning att vissa grundläggande krav uppfylls.

Enligt Skollagen 2 kap § 5 skall Region Gotland bevilja godkännande och rätt till bidrag om verksamheten uppfyller

  1. kraven på god kvalitet och säkerhet.
  2. krav som anges i Skollagen 2 kap § 13, 8 kap §§ 2-11, §§ 18-20, kap 25 § 2 §§ 6-8.

Regionen är inte huvudman för verksamheten och heller inte juridiskt ansvarig.

I riktlinjer som du hittat under länk till höger beskrivs de rutiner som gäller för godkännande och bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Huvudman som godkänts enligt Skollagen och annan tillämplig lagstiftning att bedriva fristående verksamhet inom region Gotland ska följa dessa riktlinjer.