Kontakt

Chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pågående utvecklingsarbeten

Region Gotland driver olika typer av skolutvecklingsarbete som ska gynna elevers lärande och utveckling och leda till goda resultat i skolan.

Förstelärare 

Titeln förstelärare är regeringens satsning på karriärtjänster inom skolan, som Region Gotland söker statsbidrag för från Skolverket. Under perioden 2020-2022 har vi 42 förstelärare inom grundskolan, tre inom särskolan, 15 på gymnasiet och fem inom vuxenutbildningen samt nio med regionövergripande uppdrag. Där till finns även två förste förskollärare.

Uppdragen just nu är inriktade på bland annat att utveckla det kollegiala lärandet, värdegrundsarbetet, arbetet kring problematisk frånvaro, arbetet med bedömning och betygsättning, likvärdighet, svenska som andraspråk, digital undervisning, mentorsrollen och specialpedagogisk kompetens.

Våra förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för Gotlands elever. Som förstelärare fortsätter man att undervisa, men ska också ha fokus på det pedagogiska utvecklingsarbetet så att kvaliteten i undervisningen på skolan förbättras. Uppdraget som förstelärare är ett tidsbegränsat förordnade på två år.

Under våren 2022 rekryteras ny omgång förstelärare - denna gång för perioden 2022–2025 (med start från höstterminen). 

Förnyelsepriset

Under årens lopp har vårt utvecklingsarbete i verksamheterna nominerats och prisats under regionens Förnyelsedag. Bland annat har bidragen handlat om läsutveckling, byggandet av hälsosam ljudmiljö, utvecklandet av en matematikapplikation, arbetet med likabehandling och värdegrund m.m.  Läs mer

Avslutade projekt

PRIO

PRIO är ett nationellt utvecklingsarbete som handlar att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Hittills har fler än 35 kommuner påbörjat arbetet med PRIO.

Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare.
  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Läs mer

Tillgängliga lärmiljöer

Region Gotland har genomfört en genomgripande satsning på att tillgängliggöra utbildningen för alla elever. Bland annat genom att göra anpassningar av lärmiljön. Projektet handlar i grunden om att stödja förskola, grundskola och gymnasieskola i arbetet med att ge alla elever en likvärdig utbildning. 

Läs mer