Sök

Skolutvecklings­arbete

Hitta på sidan

Region Gotland driver olika typer av skolutvecklingsarbete som ska gynna elevers lärande och utveckling och leda till goda resultat i skolan. Här kan du läsa mer om en del av det arbete som bedrivs just nu.

Utvecklingsarbetet sker på olika sätt och inom olika områden. Vi arbetar exempelvis med tillgängliga lärmiljöer, nyanländas lärande, matematik- och språkutveckling, natur och teknik för alla, jämlika fritidshem, fullföljd utbildning, Skapande skola och Lika Olika.

Därutöver har vi ett antal förstelärare som driver på det pedagogiska utvecklingsarbetet för att stärka kvaliteten i undervisningen.

Tillgängliga lärmiljöer

För att fler elever ska klara grundskolan och sin gymnasieutbildning genomför Region Gotland ett brett och genomgripande arbete för att se till att vi har tillgängliga lärmiljöer. Det börjar redan i förskolan.

Vad innebär tillgängliga lärmiljöer och tillgänglig utbildning?

 • Med tillgänglig utbildning menas att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska och sociala perspektiv är tillgängliga och anpassade till alla barns och elevers olika behov och förutsättningar.
 • En tillgänglig lärmiljö möjliggör för alla barn och elever att klara sin skolgång, särskilt barn och elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med lång och problematisk skolfrånvaro samt de med psykisk ohälsa kopplat till funktionsnedsättningar.

Matematikutveckling

Matematik är ett av de viktigaste ämnena i skolan – att barn och elever tidigt får grundläggande kunskaper och färdigheter i att analysera, uppskatta och beräkna.

Så här jobbar vi

För att följa gotländska elevernas utveckling genomför vi screening i svenska och matematik utifrån en handlingsplan. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för alla skolor att på ett likvärdigt sätt uppmärksamma elevernas matematiska förmåga. Utifrån analys av elevernas resultat, planeras och genomförs sedan adekvata insatser.

Planen innebär en gemensam rutin för att uppmärksamma, följa och stödja elevers utveckling i matematik på ett likvärdigt och systematiskt sätt. Att tidigt kunna sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin utveckling är bevisat framgångsrikt.

Förstelärare bidrar till matematikutveckling

Region Gotland har två förstelärare som driver ett regionövergripande matematikutvecklingsarbete i år 1–6 respektive år 7–9.

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse.

Språkutveckling

Hur ordförrådet och språket utvecklas de första sex åren i ett barns liv är helt avgörande för hur man kan lyckas i olika skolämnen och senare i livet. Forskare menar att barn som börjar skolan vid sex års ålder bör ha cirka 5 000 ord i sitt aktiva ordförråd.

Språkutveckling är något vi arbetar med i alla ämnen och även i förskolan. Att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin utveckling är bevisat framgångsrikt. Det finns ett flertal modeller som används dels i undervisningen i grundskolan och även i pedagogiska diskussioner, till exempel Skriva sig till lärande (STL).

Så här arbetar vi i förskolan

Förskolorna har en plan för ett språkutvecklande arbetssätt.

I förskolan jobbar vi också tillsammans med öppna förskolan, barnhälsovården och biblioteket med konceptet "Bokstart" som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar, och andra vuxna att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn.

Så här arbetar vi i skolan

För att följa gotländska elevers språkutveckling används en utarbetad handlingsplan. Handlingsplanen för screening i svenska och matematik ska bidra till att skapa förutsättningar för alla skolor att på ett likvärdigt sätt uppmärksamma elevernas läs- och skrivförmåga samt deras matematiska förmåga. Utifrån analys av elevernas resultat, planeras och genomförs adekvata insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Planen innebär en gemensam rutin för att uppmärksamma, följa och stödja elevers utveckling i svenska, svenska som andra språk och matematik på ett likvärdigt och systematiskt sätt.

Skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en vetenskapligt beprövad modell som Region Gotland använder i undervisningen för att öka elevers lärande. Modellen utgår från att förena framgångsfaktorer för lärande med digital teknik och låta tekniken verka som hävstång för lärande. STL har fokus på digitalt skrivande som föregås av förberedande språkaktiv undervisning samt arbete under skrivprocessen vilket innebär samarbete mellan elever på digitala arenor där de ger återkoppling till varandra.

Arbetet med att implementera STL leds av en av våra förstelärare.

Att skriva sig till läsning (ASL)

ASL är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa.

Natur och teknik för alla – NTA

NTA-arbetet i skolorna påverkar elevers intresse för naturvetenskap och teknik.

NTA-programmet är utvecklat av föreningen NTA Skolutveckling i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Organisationen bygger på att skolhuvudmännen är medlemmar i NTA Skolutveckling, vilket Region Gotland är.

NTA har tagit fram både elevmaterial och lärarhandledningar för förskola och grundskola utifrån olika teman som är baserade på ett vetenskapligt arbetssätt. KVA och IVA står bakom konceptet och ansvarar också för den viktiga faktagranskande delen i utbildningarna och utvecklingen av materialet.

Skapande Skola - mer kultur i skolan

Skapande Skola är en satsning på mer kultur i skolan tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att elever ska få tillgång till kulturens uttrycksformer genom samarbeten med professionella kulturutövare/konstnärer. Satsningen omfattar grundskolan från förskoleklass till årskurs 9 och anpassad grundskola.

Skapande Skola-satsningen är förankrad i skolans verksamhet genom det kulturuppdrag som läroplanen rymmer. Här står bland annat att skapande arbete är en väsentlig del i lärandet och att eleverna ska utveckla sin förmåga till kreativt skapande och få ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud.

Några exempel på Skapande skola aktiviteter Gotland under läsåret 2023/24:

 • Alla kan skriva
 • Bygga en trumpet
 • Dansa en känsla
 • Identitetsworkshop
 • Klimatkonstnärerna
 • Konstfoto
 • Lera-skapa-lära
 • Låtskrivarverkstad
 • Sagotajm
 • Våga färg! Våga måla!
 • Teater Tage Granit

Jämlika fritidshem

”Jämlika fritidshem" är ett utvecklingsarbete som handlar om att öka likvärdigheten och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom Region Gotlands fritidshemsverksamhet.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024
Dela sidan