Kontakt

Teknikförvaltningen
Sjukresor
621 81 VISBY
Tfn kundtjänst: 0498-26 90 00, knappval 5
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sjukresor på Gotland

Alla som är i behov av sjukresa kommer att erbjudas gratis buss med anslutningsresa.

De som har särskilda medicinska skäl kommer att erbjudas serviceresa med taxi till sjukvårdsinrättning.

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Du kan få ersättning för sjukresa till närmaste vårdgivare som kan ge dig den vård som krävs eller till lasarettet.

Om du reser med buss i kollektivtrafiken eller med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. Region Gotland arbetar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Om du måste resa med taxifordon subventioneras resan av regionen men du måste alltid själv betala en egenavgift, tills du uppnår högkostnadsskydd för sjukresa.

Synpunkter och klagomål lämnas till e-post kollektivtrafik@gotland.se eller på telefon 0498-269000, knappval 5, måndag-fredag kl. 07.00–17.00.

Reseersättning kan lämnas till personer som omfattas av lagen om allmän försäkring och är folkbokförda i Region Gotland.

När kan jag få ersättning

Resor till och från sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande behandling vid lasarettet, psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata vårdcentraler, till vissa privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter som på remiss utför medicinsk fotvård förutsatt att praktikerna har avtal med Region Gotland.

Vilka resor ger inte rätt till ersättning

Resor till förebyggande vård t.ex. vaccinering, barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi eller annan hälsokontroll, permissions- eller överflyttningsresor.

Följeslagare

Om ditt medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om du är under 18 år får följeslagare medfölja utan kostnad. Följeslagare till den som blir inlagd på sjukhus får ersättning för hemresan men med billigaste färdmedel. Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts.

För att vara berättigad till sjukresa för vård och behandling i annan region krävs det en giltig remiss som är godkänd av Region Gotland.

Mer information på 1177 Vårdguiden: www.1177.se/Gotland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/utomlansremitterad-vard-gotland/

Reseersättning lämnas för resor till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till den vårdcentral/distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan startade.

Du får ersättning för det billigaste färdmedel med hänsyn taget till dina medicinska skäl och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss.

När du åker buss

Vissa turer med landsbygdstrafiken- och stadstrafikens bussar stannar vid vissa vårdcentraler och lasarettet. Alla bussarna är handikappanpassade lågentrébussar vilket bl.a. innebär att det inte är några trappsteg.

  • Anslutningstaxi - Buss med anslutningstaxi, dock minst 3 km till närmaste hållplats från bostaden.
  • Anslutning med egen bil - Bussresa med anslutningsresa till närmaste hållplats med egen bil på minst 12 km från bostaden.

När du åker privatbil

Ersättning för sjukresa med egen bil kommer att utgå till dem som ofta åker på behandling till sjukvården och klarar att resa själv med egen bil utan att behöva anlita serviceresa med taxi

Vid fler än åtta behandlingar under en sammanhängande period av fyra veckor ersätts sjukresa med privatbil.

Är resan mindre än 40 km enkel väg har du rätt att räkna med kostnaden för bilresan med 1,50 kr/km på högkostnadskortet.

När du åker serviceresa

Resa med taxi/bårtaxi/minibuss ersätts endast om billigare färdmedel, buss/privatbil inte kunnat användas på grund av ditt medicinska hälsotillstånd. Du betalar egenavgift till föraren enligt taxa Egenavgift för sjukresor.

Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.

Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.

Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.

Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid.

Du får ofta samåka med andra resenärer.

Beställs taxi på annat sätt än genom beställningscentralen får du själv stå för hela kostnaden.

  • Buss: Ingen avgift. Kostnaden för bussbiljett ersättes, se nedan.
  • Anslutningstaxi till buss: Egenavgift 51 kr oavsett sträcka.
  • Taxi/bårtaxi/minibuss: Egenavgift enligt taxa Egenavgift för sjukresor.
  • Privatbil: Ersättning 1,50 kr/km för den sträcka som överstiger 40 km.
    Är resan mindre än 40 km enkel väg har du rätt att räkna med kostnaden för bilresan med 1,50 kr/km på högkostnadskortet.

Sjukreseräkning

För att få ersättning för resa med buss eller egen bil måste du fylla i blanketten ”sjukreseunderlag”. Blanketten finns nedan på den här sidan eller på respektive mottagning/avdelning på sjukhuset/vårdcentralen. Du skall också bifoga läkarvårdskvitto och i förekommande fall bussbiljett. Rätt till ersättning förfaller om inte begäran om ersättning framställs inom 3 månader från den tidpunkt resan gjordes. Endast 1 resa tur och retur per dag ersätts.

Utbetalning av reseersättning

Din ersättning betalas ut över bank. Ersättningsbelopp som understiger 50 kr betalas inte ut förrän det sammanlagda beloppet överstiger 50 kronor. Om det sammanlagda beloppet inte uppgår till 50 kronor under året betalas detta ut vid årsskiftet.

Högkostnadsskydd

Om du ofta reser sjukresor och du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1.900 kr i egenavgift för dina resor, så betalar du inget för återstående period. Perioden räknas från den första resdagen. Kom därför ihåg att spara patientkvitton och kvitton från dina sjukresor!

Vart skall jag sända mina reseräkningar?

Region Gotland, Teknikförvaltningen, Kollektivtrafikenheten,
621 81 Visby.

För ytterligare information ring teknikförvaltningen,
telefon 0498-26 90 00, vardagar kl 07:00-17:00.