Sök

Sjukresor

Alla som är i behov av sjukresa kommer att erbjudas gratis buss med anslutningsresa.

Sedan den 1 april 2024 gäller enhetstaxa på sjukresor. Oavsett var på ön du befinner dig är egenavgiften 200 kronor.

De som har särskilda medicinska skäl kommer att erbjudas serviceresa med taxi till sjukvårdsinrättning.

Om du blir sjuk och behöver resa till sjukvården finns det olika sätt att göra det på. Du kan få ersättning för sjukresa till närmaste vårdgivare som kan ge dig den vård som krävs eller till lasarettet.

Om du reser med buss i kollektivtrafiken eller med privatbil kan du ansöka om reseersättning i efterhand. Region Gotland arbetar för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Om du måste resa med taxifordon subventioneras resan av regionen men du måste alltid själv betala en egenavgift, tills du uppnår högkostnadsskydd för sjukresa.

Synpunkter och klagomål lämnas till e-post kollektivtrafik@gotland.se eller på telefon 0498-26 90 00, knappval 5, måndag-fredag kl. 07.00–17.00.

Reseersättning kan lämnas till personer som omfattas av lagen om allmän försäkring och är folkbokförda i Region Gotland.

När kan jag få ersättning

Resor till och från sjukhusvård, läkarvård, tandvård eller sjukvårdande behandling vid lasarettet, psykiatriska kliniken, vårdcentraler, privata vårdcentraler, till vissa privatpraktiserande läkare, sjukgymnaster, fotterapeuter som på remiss utför medicinsk fotvård förutsatt att praktikerna har avtal med Region Gotland.

Vilka resor ger inte rätt till ersättning

Resor till förebyggande vård t.ex. vaccinering, barnhälsovård, mödrahälsovård, mammografi eller annan hälsokontroll, permissions- eller överflyttningsresor.

Följeslagare

Om ditt medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om du är under 18 år får följeslagare medfölja utan kostnad. Följeslagare till den som blir inlagd på sjukhus får ersättning för hemresan men med billigaste färdmedel. Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts.

För att vara berättigad till sjukresa för vård och behandling i annan region krävs det en giltig remiss som är godkänd av Region Gotland.

Reseersättning lämnas för resor till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till den vårdcentral/distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan startade.

Du får ersättning för det billigaste färdmedel med hänsyn taget till dina medicinska skäl och din möjlighet att åka med kollektivtrafiken. Till billigaste färdsätt räknas buss.

När du åker buss

Vissa turer med landsbygdstrafiken- och stadstrafikens bussar stannar vid vissa vårdcentraler och lasarettet. Alla bussarna är handikappanpassade lågentrébussar vilket bl.a. innebär att det inte är några trappsteg.

  • Anslutningstaxi - Buss med anslutningstaxi, dock minst 3 km till närmaste hållplats från bostaden.
  • Anslutning med egen bil - Bussresa med anslutningsresa till närmaste hållplats med egen bil på minst 12 km från bostaden.

När du åker privatbil

Ersättning för sjukresa med egen bil kommer att utgå till dem som ofta åker på behandling till sjukvården och klarar att resa själv med egen bil utan att behöva anlita serviceresa med taxi

Vid fler än åtta behandlingar under en sammanhängande period av fyra veckor ersätts sjukresa med privatbil.

Är resan mindre än 40 km enkel väg har du rätt att räkna med kostnaden för bilresan med 1,50 kr/km på högkostnadskortet.

När du åker serviceresa

Resa med taxi/bårtaxi/minibuss ersätts endast om billigare färdmedel, buss/privatbil inte kunnat användas på grund av ditt medicinska hälsotillstånd. Du betalar egenavgiften till föraren.

Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.

Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.

Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.

Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid.

Du får ofta samåka med andra resenärer.

Beställs taxi på annat sätt än genom beställningscentralen får du själv stå för hela kostnaden.

Egenavgifter, ersättningar och högkostnadsskydd

Sjukreseräkning

För att få ersättning för resa med buss eller egen bil måste du fylla i blanketten "sjukreseunderlag". Blanketten finns nedan på den här sidan eller på respektive mottagning/avdelning på sjukhuset/vårdcentralen. Du ska också bifoga läkarvårdskvitto och i förekommande fall bussbiljett. Rätt till ersättning förfaller om inte begäran om ersättning framställs inom 3 månader från den tidpunkt resan gjordes. Endast 1 resa tur och retur per dag ersätts.

Utbetalning av reseersättning

Din ersättning betalas ut över bank. Ersättningsbelopp som understiger 50 kr betalas inte ut förrän det sammanlagda beloppet överstiger 50 kronor. Om det sammanlagda beloppet inte uppgår till 50 kronor under året betalas detta ut vid årsskiftet.

Högkostnadsskydd

Om du ofta reser sjukresor och du inom en tolvmånadersperiod har betalat 1.900 kr i egenavgift för dina resor, så betalar du inget för återstående period. Perioden räknas från den första resdagen. Kom därför ihåg att spara patientkvitton och kvitton från dina sjukresor!

Vart ska jag sända mina reseräkningar?

Region Gotland, Teknikförvaltningen, Kollektivtrafikenheten,
621 81 Visby.

Beloppen gäller fr.o.m. 1 januari 2024


Egenavgift för sjukresor

Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi, dock minst 3 km till närmaste hållplats från bostaden

Kostnaden för bussresa och anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift för taxi 63 kr

Bussresa med anslutningsresa till närmaste busshållplats med egen bil på minst 12 km från bostaden

Kostnaden för bussresa och 1,50 kr/km för resa med bil som överstiger 12 km

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa som överstiger 40 km

76 kr

Taxi/båtresa eller specialfordon för resor på Gotland samt utomläns sjukresor vid vård enligt vårdgarantin.

Reskostnaden

200 kr

Utomläns sjukresa (remiss)

Kostnaden för resan

383 kr/enkelresa

Boende som patienten bokar själv i samband med riks- och regionvård

200 kr

Ingen egenavgift

För alla som bor och är folkbokförda på Gotland och är svensk medborgare eller som har sin nationella tillhörighet i ett land som har konvention med Sverige gäller dessa regler för högkostnadsskydd för sjuk-och behandlingsresor.

Egenavgift

En del av resekostnaden betalar du själv. Egenavgiften varierar beroende på vilket färdmedel du klarar av. Du som klarar resa med allmänna kommunikationer åker gratis om du visar upp din kallelse eller besökskvitto för busschauffören.

Högkostnadsskyddet innebär att dina totala egenavgifter blir högst 1.900 kr. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. När du inom en tolvmånadsperiod kommit upp till 1.900 kr och blivit beviljad högkostnadsskydd utgår ersättning utan avdrag av egenavgift.

Val av färdmedel

Det är alltid det billigaste färdsättet med hänsyn till ditt medicinska hälsotillståndet du måste välja. Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges eller till den vårdcentral/distriktsläkare du valt genom ”rätten till fritt vårdval”. Till billigast färdsätt räknas buss. Serviceresa får användas endast om du inte klarar resan med buss. Serviceresa med taxi samplaneras och planerade resor skall bokas dagen före resan senast klockan 17.00 på telefon 0200-26 06 60. För sjukresor till och från fastlandet samt sjukresor på fastlandet finns särskilda bestämmelser.

Resor som inte ersätts

Resor med sjukresetaxi som inte är beställda genom Region Gotlands upphandlade beställningscentral telefon 0200-26 06 60 ersätts inte. Resor för hälsokontroller, förebyggande hälsovård och företagshälsovård ersätts inte.

Kontakta Region Gotland

Kundtjänst

Visborgsallén 19

62181 Visby

När du ringer till oss väljer du knappval 5.

Telefontid måndag–fredag klockan 07.00–17.00
Beställning av resor: 0200-26 06 60

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar klockan 07.00–17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av vår kundtjänst.

Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00