Sök

Personuppgifter – GDPR

Här hittar du information om vad en personuppgift är, hur Region Gotland behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Du kan också läsa om hur dina uppgifter blir allmän handling när du skickar dem till oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan identifiera en levande person. Till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer. Det kan också vara foton av dig, eller uppgifter om din hälsa. Region Gotland får inte använda dina personuppgifter utan anledning och lagstöd.

När använder Region Gotland mina personuppgifter?

Region Gotland behandlar dina personuppgifter vid så kallad myndighetsutövning. Det betyder att vi samlar in personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete. Till exempel om du har skickat in en ansökan till oss, eller om du ställer frågor till oss. Ibland är vi skyldiga enligt lag att lämna ut dina personuppgifter till andra myndigheter.

Vilka uppgifter har ni om mig?

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig och barn som du är vårdnadshavare för. Du kan kontakta oss om du märker att någon uppgift är fel, eller om du önskar att vi tar bort någon uppgift. Vi får dock inte ta bort uppgifter om det finns en lag som säger att vi måste spara dem. I så fall berättar vi det för dig och förklarar varför. Här kan du beställa registerutdrag, rättelse och radering:

Vilka lagar skyddar min rätt till privatliv?

Region Gotland måste följa flera lagar och regler för att skydda din rätt till privatliv. Här är några av de viktigaste lagarna:

Dataskyddsförordningen (GDPR)
GDPR (General Data Protection Regulation) beskriver hur myndigheter får samla in och registrera personuppgifter. GDPR beskriver också på vilket sätt myndigheter ska organisera, strukturera, lagra, bearbeta, ändra, överföra, sprida, begränsa, radera och förstöra personuppgifter.

Offentlighets- och sekretesslagen
Offentlighetsprincipen säger att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling kommer in till Region Gotland eller kan ha skapats av oss. Om journalister eller andra personer vill läsa viss information så måste vi ge dem det. Men vi lämnar inte ut uppgifter som skyddas av sekretess. Information som kan skyddas av sekretess är till exempel uppgifter om en persons hälsa, funktionsnedsättning eller sexualliv.

Vi måste också följa reglerna i Tryckfrihetsordningen (1949:105) och Arkivlagen (1990:782).

Personuppgiftsansvar

Inom Region Gotland är nämnderna ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt. Läs mer under respektive nämnd.

Register som berör klagomål mot allmänt finansierad hälso-och sjukvård, tandvård och medicinsk vård på särskilda boenden m.m. samt omvårdnad kopplat till vården.

Register som berör stödpersonsverksamheten, d.v.s. stödpersoner och patienter med tvångsvård som önskar stödperson.

Syfte med behandling av personuppgifter
Patientnämnden behandlar personuppgifter för att kunna stödja och hjälpa patienter att framföra klagomål på vården och att få ett svar från vården.

Patientnämnden behandlar personuppgifter för att kunna tillsätta stödperson till patienter med tvångsvård som vill ha en stödperson.


Register som berör sjukvård och tandvård.

Syfte med behandling av personuppgifter
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar i första hand personuppgifter för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, t. ex. föreligger det en skyldighet att föra patientjournal enligt Patientdatalagen. Det övergripande målet med behandling av personuppgifter är att bedriva en god och patientsäker vård.

Mer om hur och var personuppgifter används i vården (1177.se)

Register som berör verksamheter inom bygglov, plan, geografisk information, miljö- och hälsoskydd, alkohol och livsmedel.

Syfte med behandling av personuppgifter
Miljö- och byggnämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.


Register som berör regionägda fastigheter/lokaler, gator/vägar, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt renhållning och hamnar.

Syfte med behandling av personuppgifter
Tekniska nämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller för verksamheten.

Register som berör godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Syfte med behandling av personuppgifter
Överförmyndarnämnden personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.

Register som berör en anställning eller förtroendevald i Region Gotland, fakturor, kultur och fritid, Almedalen, budget- och skuldrådgivning.

Syfte med behandling av personuppgifter
Regionstyrelsen behandlar personuppgifter för att tillgodose den service och de tjänster som erbjuds till medborgare och besökare.

Register som berör individ- och familjeomsorgen, äldreomsorg, hemsjukvård och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Syfte med behandling av personuppgifter
Socialnämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.

Register som berör förskoleverksamhet, fritidshem, grundskola, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola samt Fenomenalen Science Center på Gotland.

Syfte med behandling av personuppgifter
Barn- och utbildningsnämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.

Register som berör kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan, vuxenutbildningen, arbetet med arbetsmarknadsinsatser, den samlade studie- och yrkesvägledningen, mottagandet och etableringen av nyanlända invandrare och kvotflyktingar, den öppna ungdomsverksamheten.

Syfte med behandling av personuppgifter
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.

Register som berör val och folkomröstningar.

Syfte med behandling av personuppgifter
Valnämnden behandlar i första hand personuppgifter i syfte att kunna utföra uppdrag inom myndighetsutövning och för att följa de lagar och regler som gäller verksamheten.

Kontaktuppgifter till Region Gotlands dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring Region Gotlands hantering av personuppgifter.

Björn Persson

Dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten

Har du klagomål på personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  stängt (Midsommarafton)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  stängt (Midsommarafton)