Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lastbil som sopar gatan

Luftkvalitet

Under halkbekämpningsperioden kan det bli för mycket partiklar i luften bredvid bilvägarna i Visby. Därför har Region Gotland antagit ett åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten.

Luftsituationen i Visby

Mätningar i Visby visar att antalet små partiklar (PM10) i luften överskrider miljökvalitetsnormen för luft. Detta främst efter vintersäsongen innan gatorna sopats rena för våren. Då är det ofta torrt väder vilket gör att små partiklar virvlar upp och håller sig kvar i luften. Att andas luft med mycket partiklar kan vara skadligt för luftvägarna.

Det finns flera orsaker till den höga partikelhalten. Både Region Gotland och du som privatperson kan bidra till en renare luft.

Det här gör Region Gotland för att förbättra luften

Sedan hösten 2019 har Region Gotland ett åtgärdsprogram för att minska halten partiklar i Visby. 

Följande görs av Region Gotland i enlighet med åtgärdsprogrammet:

  • Sanden som används för halkbekämpning byts ut mot ett hårdare granitmaterial från fastlandet.
  • Städning av gator görs tidigare och oftare.
  • I löpande vägunderhåll byts materialet i asfalten ut till ett hållfastare material.
  • Olika val av halkbekämpningsmetod kommer att prövas och utvärderas de kommande åren.
  • Vi har nu en partikelmätare som ger mätvärden i realtid. Det innebär att vem som helst kan gå in och se vilka partikelhalter det är i luften just nu. 

Här kan du ta del av aktuella mätningar av PM10 i Visby.

Sedan år 2020 är Region Gotland medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund. Det är en ideell förening med syfte att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten åt sina medlemmar. I praktiken innebär det att experter från föreningen utför mätningar samt bedömer och analyserar resultaten.

Här kan du läsa mer om Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Det här kan du som privatperson göra för att förbättra luften

Det bästa du som privatperson kan göra är att välja cykel eller buss istället för bilen, särskilt för resor genom Visby.

Valet av vinterdäck på din bil gör skillnad. Dubbdäck sliter upp små partiklar från asfalten. Friktionsdäck kan vara ett alternativ för dig som inte behöver dubbdäck. Om din bil har antisladdsystem och friktionsdäck av nordisk modell så har du en bra säkerhet i hela landet enligt Trafikverket. Har du en äldre bil utan antisladdfunktion och ofta kör på vinterunderlag, kan det vara lämpligt med dubbdäck.

Generellt kan det vara en fördel med dubbdäck på landsbygden där det inte snöröjs och halkbekämpas lika mycket. På isiga vägbanor hjälper även dubbdäcken till att rugga upp ytan. Men friktionsdäck ett bra alternativ för den som kör mest i Visby.

Läs om Trafikverkets information och rekommendationer för vinterdäck.

Det här kan du som företagare göra för att förbättra luften

Om du ansvarar för halkbekämpningen vid en parkeringsplats kan du bidra genom att välja rätt material för halkbekämpning och rätt metod för städning.

Ditt företag kan bli en cykelvänlig arbetsplats. Kontakta trafikplanerare eller energi- och klimatrådgivare på Region Gotland för mer information.

Mer information om cykelvänlig arbetsplats.

Miljömålet frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas enligt miljökvalitetsmålet om frisk luft.

Läs mer på Miljömålsportalen.