Kontakt

Klart Vatten
Besöksadress: Visborgsallén 19 (Receptionen) i Visby
Telefon: 0498-26 95 90
Telefontid vardagar klockan 9:00-12:00
E-post: klartvatten@gotland.se

Observera att vår kundmottagning i Visby är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning. Välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart vatten

Klart Vatten arbetar med att uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda enskilda avlopp så att de uppfyller dagens krav på rening.

Genom att förbättra avloppsituationen kan vi förbättra Gotlands dricksvatten och samtidigt bidra till minskad övergödning av Östersjön.

Vid frågor om vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00) eller via e-post: klartvatten@gotland.se

På kartan nedan ser du vilka socknar som Klart Vatten har inventerat. De mörkblå områdena är socknar som fått det senaste utskicket från Klart Vatten.

För att göra om sitt avlopp krävs oftast ett nytt tillstånd. För att ansöka om tillstånd behöver du göra en fackmässig ansökan.

I ett första skede kan det vara bra att prata med sina grannar. Har de också fått ett utskick? Då kan det vara bra att tillsammans planera för en lämplig lösning.

De flesta väljer att kontakta någon av öns alla gräventreprenörer. De kan hjälpa dig att planera för ditt avlopp och hjälper ofta till med ansökan också. Om du inte vet vem du ska vända dig till så finns en lista på avloppsguiden.se med gräventreprenörer på Gotland. Se länken nedan.

Gotland - Avloppsguiden

Vid frågor vad som gäller för ditt avlopp, kontakta Klart Vatten på telefon 0498-26 95 90 (telefontid vardagar klockan 9.00-12.00) eller via e-post: klartvatten@gotland.se

Här ansöker du om tillstånd för enskild avloppsanläggning

Fastighetsägaren ansvarar själv för att avloppsvatten leds bort och tas om hand på ett sådant sätt att det inte riskerar att påverka människors hälsa eller miljön.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljölagstiftningen, oavsett om det handlar om avloppsvatten från en hel ort eller en fritidsfastighet som används kortare perioder.

Det här betyder att du som fastighetsägare måste se till att ditt avlopp uppfyl­ler lagens krav: att anläggningen är rätt placerad, att den renar tillräckligt, att den inte stör vattentäkter samt att den sköts och underhålls på rätt sätt. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar att din avloppsanläggning fungerar som den ska. Detta kallas i lagen för egenkontroll.

Klart Vatten arbetar systematiskt med att se över statusen på de enskilda avloppen på Gotland. Det väljs årligen ut nya socknar som ska få det första informationsutskicket. Inför ett utskick kontrollerar vi de uppgifter som finns i våra arkiv och register. Utifrån vad som finns på fastigheterna enligt de uppgifter vi hittar, bedöms det huruvida ett utskick ska gå till fastigheten i fråga.

Om det efter två år från det första utskicket inte inkommit en ansökan eller annan relevant information om fastighetens avlopp kommer vi ut och bedriver tillsyn på fastigheten. 

I vårt land finns cirka en miljon små avlopp – 14 000 av dem ligger på Gotland. Här ligger vi en bra bit över riksgenomsnittet när det gäller andel enskilda avlopp. Det betyder att ungefär 40 procent av fastigheterna på ön har små avloppsanläggningar. Motsvarande siffra för riket är närmare 20 procent.

Gotland har problem med kvaliteten på grundvattnet – det visar de besiktningar som kontinuerligt görs av gotländska brunnar. En hel del fastighetsägare som saknar kommunalt vatten och avlopp har problem med otjänligt vatten – till exempel för höga halter av bakterier i sitt dricksvatten. Det här hänger bland annat ihop med att förorenat avloppsvatten lätt når grundvattnet via det tunna jordlager och alla sprickor i berggrunden, som är typiska för Gotland.

I nuläget är det så att grundvattnet på Gotland inte räcker till på alla ställen där det behövs. Det är vanligt att vissa platser har vattenbrist sommartid. Det är ju då vattenuttaget på ön ökar i takt med att alla sommargotlänningar, turister och sommargäster anländer.

Att ha en bra rening på sitt avlopp är viktigt för att inte bara riskera att förorena sitt eget utan också grannars dricksvatten. Genom att göra något åt alla dåliga avloppsanläggningar minskar vi även utsläppen av fosfor och kväve som bidrar till övergödningen av våra sjöar och hav.

Många små avlopp med dålig rening blir tillsammans ett stort miljö- och hälsoproblem. Det vill vi ändra på.