Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bild ses f.v. innovationslotsarna Katarina Billman och Helena Martinger (Foto: Region Gotland)

Innovationssystem Gotland

Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland samverkar i projektet Innovationssystem Gotland, vars syfte är att stärka det gotländska innovationsklimatet, stimulera till forskningssamarbeten, stärka praktiknära forskning och förverkligande av nya idéer som skapar värde för hälso- och sjukvården.

Innovationssystem Gotland – ett lyckat samverkansprojekt inom Gotländsk hälso- och sjukvård

Projektet, som avslutas våren 2023, har fokuserat på forsknings- och innovationssamverkan med utgångspunkt i den gotländska hälso- och sjukvården. Projektparterna har tillsammans utformat en arbetsmodell som fungerat som pilot för att testa ett nytt sätt att samverka.
 

Externt publicerad artikel

Länk till externt publicerad artikel, på engelska.

Vad har projektet erbjudit?

Medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen som har idéer om hur arbetsuppgifter kan lösas på nya och bättre sätt har uppmuntrats att ta kontakt med projektets innovationslotsar för att ta sin idé vidare i en utvecklingsprocess.

Deltagande i projektet har börjat med ett utforskande möte där idébäraren tillsammans med innovationslotsarna undersökt på vilket sätt projektet skulle kunna stödja idébäraren och dess idé vidare. Efter coachningsfasen har idéns potential utkristalliserats och tillsammans med idébäraren har tre olika spår kunnat väljas:

 1. Om idén haft karaktär av verksamhetsutveckling har den tagits omhand internt.
 2. Om idén haft potential att bli en forskningsförstudie har idébäraren matchats med en forskare på Uppsala universitet och projektet har möjliggjort att de kunnat göra en forskningsförstudie tillsammans.
 3. Om idén haft potential att bli en innovation i form av en ny produkt eller tjänst har idébäraren fått möjlighet att medverka i Science Park Gotlands affärsutvecklingsprogram.

Projektet har erbjudit finansiellt stöd för forskare och praktiker för att på del av arbetstid för att kunna genomföra en forskningsförstudie eller innovationsutvecklingsprocess.

Projektet har finansierats till femtio procent av Region Gotlands regionala utvecklingsmedel och med till femtio procent av Europeiska regionalfonden (ERUF). Projektet startades 2020-10-01 och avslutas 2023-04-30.

Projektets resultat och lärdomar

Här följer några av de resultat och lärdomar vi fått från projektet.

Modellen har fungerat bra

Arbetsmodellen som tagits fram i projektet fungerar och har potential att skalas upp.

Vissa förutsättningar behöver vara på plats för att kunna samverka i enlighet med arbetsmodellen: lotsning/coachning av idébärare, matchningsfunktion som parar ihop idébärare med relevant forskare, såddfinansiering, framförallt för forskare.

Den forskningssamverkan som har genomförts i projektet stärker anställda inom gotländsk hälso- och sjukvård, bidrar till ökade kunskaper och har givit universitetet möjlighet till praktiknära forskning.

Många idéer har kommit in

Över 80 idéer fördelat på drygt 60 medarbetare har tagits omhand och fått del av erbjudandet.

Totalt åtta forskningsförstudier har beviljats. Dessa genomförs i samverkan mellan kliniker/praktiker (Region Gotland) och forskare (Uppsala universitet).

Totalt fyra innovationsutvecklingsprocesser har beviljats. Dessa genomförs i samverkan mellan kliniker/praktiker (Region Gotland) och affärsutvecklare på Science Park Gotland.

Ett företag har bildats.

Andra samarbetsvinster

Projektet har utgjort en yta som skapat förutsättningar för praktiker och forskare att etablera kontakt som i nästa skede kan resultera i större samarbeten och forskningsansökningar.

Projektet har bidragit till ökad kunskap om samarbetsorganisationernas processer och kärnvärden och fördjupat dialogen kring partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala universitet.

Forskningsförstudier

Forskningsstudierna handlar om vitt skilda perspektiv på hälso- och sjukvård:
 • Omställningen av hälso- och sjukvården mot god och nära vård.
 • Hur kan vi öka fysisk aktivitet hos personer med låg socioekonomisk status?
 • Hur kan man förebygga (framför allt) mäns sexualiserande våld och tvång?
 • Strukturell hjärnavbildning hos personer med Alzheimers.
 • Hur kan sömnmätare användas i kliniskt arbete vid sömnutredning?
 • Fysioterapeutiska insatser i skolmiljön – identifiera tidiga riskbeteenden.
 • Upplevelser och önskemål av vård, intervjuer med barn med autism och deras familjer.
 • Verksamhetsnytta vid införandet av ett Patient Data Management System (PDMS) på intensiven på Visby Lasarett.

Vill du veta mer?

Projektet är på väg att avslutas och kan därför inte omhänderta fler idéer från medarbetare. Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
 
Catrine Wikström
Projektledare och samverkansledare för partnerskapet (Region Gotland)
Telefon: 070-447 67 21
E-post: catrine.wikstrom@gotland.se
 
Gustav Melén
Biträdande projektledare och samverkansledare för partnerskapet (Uppsala universitet)
Telefon: 070-386 99 47
E-post: gustav.melen@uu.se

Projektet är en del av partnerskapet 

Region Gotland och Uppsala universitet har sedan 2017 en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna. Innovationssystem Gotland är en del av detta partnerskap. Ett väl fungerande samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling.