Sök

Introduktions­programmen

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Utbildningen underlättar för dig att komma vidare till ett nationellt program eller bli anställningsbar.

Elever har praktisk svensklektion.

Om utbildningen

På Wisbygymnasiet erbjuds samtliga fyra introduktionsprogram (IM). Vilket av de olika introduktionsprogrammen du kan gå beror på hur många ämnen du saknar och vad målet för dina studier är.

Individuell studieplan

Introduktionsprogrammen har ingen nationellt fastställd programstruktur eller examensmål. Istället kartläggs dina styrkor och behov och en individuell studieplan upprättas, som visar vad utbildningen ska innehålla. Det är en mer preciserad beskrivning av den enskilde elevens utbildning vad gäller mål, längd och innehåll. Med hjälp av studieplanen kan utbildningen och undervisningen planeras och följas upp så att du ges det stöd och den stimulans du behöver för att lyckas i ditt lärande och din personliga utveckling. Skolgången på introduktionsprogrammen kan utformas på ett flertal sätt och kan innehålla allt från skola fem dagar i veckan, till praktik fem dagar i veckan. Elever på alla introduktionsprogram erbjuds en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan.

Samverkan

Ett nära samarbete med elevstödjare, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog är en förutsättning för skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Även ett nära samarbete med vårdnadshavare är avgörande för att eleverna ska nå sina individuella mål och fullfölja sin utbildning.

Gymnasieintyg

När en elev på ett introduktionsprogram har nått målen för utbildningen enligt sin individuella studieplan utfärdar skolan ett gymnasieintyg som visar vilken utbildning eleven har fått.

Dubbelt mentorskap

För att öka måluppfyllelsen för tidigare IM-elever som kommer in på nationella program, tillämpar Wisbygymnasiet ett så kallat dubbelt mentorskap. Det dubbla mentorskapet bygger på att den mentor eleven haft på introduktionsprogrammet fortsätter att vara stöd till elev, vårdnadshavare och mentor på det nationella programmet.

Maria Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Ansvarig för introduktionsprogram.

Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov under 1-3 år. Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Här fokuserar du på att studera ämnen du saknar för att bli behörig till ett yrkes- eller högskoleförberedande program. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som motivationshöjande insatser eller praktik. Individuellt alternativ är inte sökbart och har heller inga behörighetskrav.

Individuellt alternativ ASTA

ASTA hör till individuellt alternativ men vänder sig till dig med diagnosen autism och som inte har uppnått grundskolans mål för årskurs nio. Utöver autism kan även andra funktionsvariationer förekomma, exempelvis språkstörning. Elever tas in läsårvis, vilket gör att undervisningsgruppen inte förändras under året. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och du träffar endast ett fåtal pedagoger varje dag. Pedagogerna undervisar i SO-ämnen, svenska, engelska, musik, NO-ämnen och matematik. Det finns även en specialpedagog kopplad till gruppen. Undervisningen kan bedrivas både enskilt och i grupp men du har en individuell studieplan och ett individuellt schema. För att ge dig insyn i och erfarenhet av olika arbetsplatser får du göra olika studiebesök.

För att vi ska få kunskap om dina behov och säkerställa att skolmiljön är rätt för dig, bjuds du in till ett bedömningssamtal. För att bli bekant med pedagoger och skolmiljö får du besöka skolan vid flera tillfällen under vårterminen i årskurs 9. Dessa besök planeras utifrån dina behov och förutsättningar. Målet med ASTA är att du ska kunna fortsätta studera, få en anställning eller delta i daglig verksamhet.

Magnus Smitterberg

Programansvarig (individuella alternativet)

Utbildningen på språkintroduktion riktar sig till dig som nyligen kommit till Sverige. Tyngdpunkten ligger i att få grundläggande kunskaper i det svenska språket för att kunna gå vidare till ett annat introduktionsprogram eller annan utbildning. Språkintroduktion ska påbörjas senast det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Förutom svenska som andra språk innehåller utbildningen de grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i. Innan skolstart kartläggs elevens kunskapsbakgrund och en individuell studieplan upprättas utifrån elevens behov och önskemål.

Language introduction is for pupils in the upper secondary school who have recently arrived in Sweden and do not have the passing grades required to enter a national program and need to learn Swedish. If you have specific questions about language introduction, please contact us.

Ann-Marie Engström

Programansvarig (språkintroduktion)

Programinriktat val är en utbildning som vänder sig till dig som saknar full behörighet att söka ett nationellt program. Du är behörig att söka programinriktat val om du har godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen. Det är en sökbar utbildning, men du kan bara bli antagen om det finns platser över på programmet du önskar gå. Utbildningen är inriktad mot både studieförberedande och yrkesförberedande program.

Du som har kommit in på utbildningen Programinriktat val läser, i mån av plats, tillsammans med behöriga elever på ett nationellt gymnasieprogram och studerar alla ämnen som ingår i utbildningen, samtidigt som du läser in de ämnen som du inte har godkänt i från årskurs 9. Målet är att du så snart som möjligt ska slutföra de grundskoleämnen du har kvar för behörighet och antas till det nationella programmet.

Utbildningen erbjuds dig som vill söka till ett yrkesprogram, men inte är behörig. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år som ska leda till studier på ett yrkesprogram eller göra det lättare för dig att bli anställd. Utbildningen innehåller praktik. Du som elev ges dessutom möjlighet att läsa grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. Yrkesintroduktionsprogrammet har inga behörighetskrav.

Nationella yrkespaket består av en kombination av gymnasiekurser och praktik som motsvarar kompetenskraven för olika ämnesområden. Yrkespaketen är utformade av Skolverket i samarbete med branschkunniga. Wisbygymnasiet erbjuder två yrkespaket.

Vårdbiträde

Nationellt yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet som leder till arbete som vårdbiträde. Utbildningen omfattar 800 poäng fördelat på två år och innehåller både teori och praktik. Observera att utbildningen ej är sökbar till 2024.

Elektroniktekniker Bas

Yrkespaket med kurser från El- och energiprogrammet utformat för arbete med produktion och testning av elektronikutrustning. Utbildningen omfattar 600 poäng fördelat på två år och innehåller både teori och praktik.

Daniel Gothnier

Programansvarig (yrkesintroduktion)

Elever berättar om programmet

Luis Barnes
Rektor

Ansvarig för el- och energiprogrammet, teknikprogrammet samt introduktionsprogrammen.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt