Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturmiljöprogram för Gotland

Kulturmiljöprogram för Gotland är en kunskapsbank, tillgänglig för alla. Kopplat till denna finns en kulturvärdeskarta med utpekade intressanta miljöer. Här finns också fornminnen, riksintressen och kulturlandskap med mera.

Dessa värdefulla kulturmiljöer ska gälla som underlag för Regionens bedömning av 8:13 plan- och bygglagen (se kulturvärdeskarta).

Byggnadsnämnden antog kulturmiljöprogrammet i oktober 2014 med tillhörande riktlinjer för användning och strategi med prioriterade områden.

Vi efterlyser Klappbryggan, tvättstenen, lekplatsen och ålderdomshemmet

I  det nu gällande kulturmiljövårdsprogrammet från 1982 saknas i stort sett hela 1900-talets kulturarv och väldigt sparsamt ur ett kvinno- och barnperspektiv.

Därför söker vi nu miljöer kopplat till vård, omsorg, kvinnor och barn - platser som ger en bild av verksamhet och lek.

Vi vänder oss till hembygdsföreningar och andra intresserade ute i socknarna för att hitta dessa kulturhistorisk intressanta byggnader, miljöer och företeelser som har lämnat fysiska avtryck i landskapet.
 

Riktlinjer för Gotlands fiskelägen

Riktlinjer för fiskelägen har antagits av byggnadsnämnden (2013-11-13). Dessa ska användas som stöd för handläggning av ärenden som avser uppförande av nya bodar, ändrad användning eller annan bygglovspliktig ändring och ligga till grund för hur byggnadsnämnden fattar beslut samt ge bodägarna en tydlig utgångspunkt vid förvaltning och ändring.

Skolor och skolträdgårdar

130 skolor fanns på Gotland när de var som flest under 1940-talet.
 

Spår i landskapet: Vandring på Fårö

Kulturmiljövandringen på Fårö lockade närmare 140 deltagare,  Fårönatta, den 21 september 2013. Med Lennart Edlund som guide gick vandringen från Fårö kyrka till Verkegards. Med ljuset riktat på spår från tider som flytt och verksamheter som fallit i glömska.