Kontakt

Övergripande frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Tfn: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Övergripande frågor om försäkringar rörande elever, kontakta:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Tfn: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare Svedea  AB
Adress: Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm

Skadeanmälan:

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea. Skadeblanketter och skaderelaterad information finns på Svedeas hemsida:  www.svedea.se/gruppforsakringar/kommunolycksfall

Skadeanmälan per telefon: 0771-160 199

Skadeanmälan via mail: skadorforetag@svedea.se

Avtalstid: 2019-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsnummer: 3141918

Försäkringsbesked olycksfall 

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar barn/elever och övriga personer enligt sammanställningen nedan.

Försäkringens omfattning

Läke-, rese och tandskadekostnader
(gäller även för kostnader uppkomna utanför Norden): Nödvändiga och skäliga kostnader

Krisförsäkring: Upp till 10 behandlingar

Skadade kläder och glasögon i samband med olycksfallsskada: upp till 0,25 PBB

Tekniska hjälpmedel: upp till 1 PBB

Medicinsk rehabilitering: upp till 1 PBB

Medicinsk invaliditet
- vid invaliditetsgrad lägre än 50%: Ersättning beäknas på 15 PBB  
- vid invaliditetsgrad 50% och högre: Ersättning beräknad på 30 PBB 

Ekonomisk invaliditet, vid invaliditetsgrad som leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50%: ersättning beräknas på 30 PBB

Dödsfall till följd av olycksfallsskada: 1 PBB
 
Dödsfall oavsett orsak upp till 25 års ålder: 1 PBB

Smitta av HIV och hepatit pga olycksfall under utbildning/praktik, engångsbelopp: 5 PBB

Ärrersättning: enligt Trafikskadenämndens tabell
 
Ersättning vid sveda och värk: enligt Trafikskadenämndens tabell

Med PBB menas prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
Från den 1 januari 2019 är 1 prisbasbelopp = 46 500 kr

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt

Försäkrade:
- barn/elever i kommunal förskola och familjedaghems-
  verksamhet. OBS friskolor omfattas ej 
- barn/elever i kommunal grund- gymnasie- och särskola 
  inkl elever med skolgång i annan kommun. OBS friskolor omfattas ej
- barn och vuxna i kontaktfamiljer, korttidsferiehem och familjehem
- barn och vuxna i HVB hem
- barn och vuxna i LSS verksamhet

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid/skoltid

Försäkrade:
Elever
-  i Komvux
-  i Särvux
-  i Folkhögskolan, Hemse och Fårösund
Övriga personer
- förordnade stödpersoner inom psykiatrin
- personer i anvisad sysselsättning
- HSF projekt förberedande arbetsträning
- flyktingar med uppehållstillstånd i kommunal verksamhet
- ungdomstjänst (för de som inte är inskrivna i skolan)
- SOF frivilligarbetare i hälsofrämjande anhörigstöd och seniorteam
- öppna förskolan
- deltagare i regionens kris och katastrofövningsverksamhet

Med skoltid/verksamhetstid avses:
Försäkringen gäller för ordinarie verksamhet i skolan eller motsvarande samt resa till och från.

Försäkringen gäller i andra aktiviteter anordnade av skolan så som PRAO, APU och praktikperioder som ingår i läroplanen (även under tid då elev i övrigt vistas på arbetsplats som ett led i pågående utbildning) fritidsverksamhet, idrottsutövning, utflykter, studiebesök, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Med dygnet runt avses:
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under skoltid, fritid och ferier under inskrivningstiden. Försäkringen är giltig t o m 1 september det år som barn/elev går ut förskola, förskoleklass, grund- eller gymnasieskola.

Vad menas med olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Läkekostnad
Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan. Ersättning lämnas maximalt upp till 5 år från skadetillfället. Ersättning lämnas även för sjukhusvård med 100 kr per dag. Kostnader ersätts bara där vård ges som också ersätts av allmän försäkring eller på annat sätt finansieras av offentliga medel.

Tandskadekostnader
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader för behandling av tand eller tandprotes som skadas i munnen. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället. Kostnaden måste vara godkänd av försäkringsbolaget innan behandlingen påbörjas. För barn kan ersättningstiden förlängas om den genomförs före 25 års ålder.

Resekostnader
Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling. Ersättning lämnas även för merkostnader för resor med särskilt transportmedel för att kunna delta i skolarbetet om läkare föreskrivit detta. Resekostnader ersätts med högst den egenavgift för sjukresor som anges i lagen om allmän försäkring, och skall i förhand godkännas av försäkringsbolaget.

Skadade kläder och glasögon
Leder olycksfallsskadan till att den försäkrade måste behandlas av läkare, lämnas ersättning för kostnader för skadade kläder och glasögon. Ersättning lämnas med högst 0,25 basbelopp.

Ersättning för kostnader lämnas i den mån de inte ersätts från annat håll.

Sveda och värk
Ersättning kan lämnas fr o m andra veckan om den försäkrade vårdas hemma eller på sjukhus.

Ärr
Ersättning kan lämnas för ärr som uppkommit som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare om ärret kvarstår två år efter dessuppkomst. Bagatellartade ärr ersätts inte. Ingen ersättning om skadan inträffat efter fyllda 65år.

Smitta HIV och hepatit
Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och kronisk hepatit, som drabbar försäkrad genom olycksfall under utbildning eller praktidtid.

Ersättning vid invaliditet
Ersättning kan lämnas för medicinsk invaliditet, ersättning lämnas tidigast 2 år efter inträffat olycksfall. Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Ersättning kan även lämnas för ekonomisk invaliditet förutsatt att olycksfallssskadan medför en medicinsk invaliditet på minst 20 procent, dels leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst halv sjukersättning.

Tekniska hjälpmedel
Om olycksfallet förväntas leda till varaktig medicinsk invaliditet med minst 50 procent.

Dödsfall till följd av olycksfallsskada
Om den försäkrade avlider till följd av olycksfallet under försäkringens giltighetstid lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo.

Dödsfall oavsett orsak
Om den försäkrade avlider under försäkringstiden på grund av sjukdom, annan orsak eller självmord lämnas ersättning som begravningshjälp till den försäkrades dödsbo, gäller endast för person som uppnått 1 månads ålder men ej fyllt 25 år.

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
Spara alla kvitton i original
Behovet av taxi till och från skolan p g a olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgår under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, skall försäkringsbolaget kontaktas för godkännande. Efter bekräftelsen från Svedea kan beställning av taxiresa görs.

Uppföljning av skador och tillbud
För barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet (omfattar förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola och kulturskola) finns ett uppföljningssystem för rapportering av olycksfall och olyckstillbud. Anmäl därför också skadan till förskole-, skolexpedition eller skolhälsovården.
Mer kontaktuppgifter