Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

YAM-Youth aware of mental health

YAM är en del av Region Gotlands övergripande preventiva arbete för att öka psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa och självmord bland unga.
Barn- och utbildningsnämnden har aktivt arbetat för att vi i våra högstadieskolor ska kunna utföra YAM.
 
November 2019, kunde vi realisera besluten i den suicidförebyggande planen som regionfullmäktige antagit. Fem medarbetare inom Barn- och elevhälsan genomgick då, i regi av Karolinska Institutet, utbildning till YAM-instruktörer.
 
Från och med höstterminen 2020 planerar Barn- och elevhälsan att påbörja utförandet av YAM. Strukturen innebär att alla elever någon gång under sin högstadietid, kommer att få ta del av denna insats.
 
Vad är YAM?
 
• YAM är ett universellt evidensbaserat hälsofrämjande och
självmordspreventivt program för ungdomar
 
• YAM har visat sig vara effektiv för att minska nya fall av självmordsförsök,
nya fall av självmordstankar och nya fall av depression
 
• YAM är utvecklat i samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och
Columbia University i New York
 
• Programmet har utvärderats i ett forskningsprojekt i tio europeiska länder
med mer än 11 000 medverkande ungdomar
 
• YAM har påvisad fortsatt effekt efter att programmet är slut
 
Utförs med ungdomars erfarenhet och perspektiv i centrum
YAM-programmet bjuder in högstadieungdomar till diskussion och lek kring
frågor om psykisk hälsa. I YAM anser vi att de unga själva är experter på
sina liv och låter följaktligen deras röster och egna erfarenheter står i fokus.
YAM erbjuder ett säkert rum där unga utforskar vardagsproblem och ämnen
relaterade till sin psykiska hälsa genom en praktisk och fördomsfri metod.
 
Fem timmar av samtal och lek
YAM består av fem lektionstimmar, uppdelade på tre veckor enligt figuren
nedan.
 
 
•Kärnan i YAM är rollspel. Rollspel är ett lämpligt redskap för att utforska
och förmedla kunskaper och erfarenheter, då det integrerar båda
emotionell och kognitiv inlärning
 
• Genom rollspel, diskussioner och information från ett elevhäfte, affischer,
ett inledande pass med powerpointpresentation erbjuder YAM tillfälle att
utforska ämnen så som stress, kriser, depressioner och självmord
 
• YAM uppmuntrar deltagarna att lära sig mer om psykisk hälsa och
erbjuder kontaktinformation till både lokala och nationella hjälpinsatser
 
 
Material som ungdomarna tar del av under programmet
1. Elevhäfte som alla deltagande ungdomar får ett exemplar av att behålla. Häftet tar upp en serie ämnen som har med psykisk hälsa att göra i sex avsnitt. I häftet finns även kontaktinformation till hälso- och sjukvårdsinsatser samt stödresurser i samhället. På bilden nedan ser ni den engelska versionen.
 
2. Sex affischer som täcker de sex YAM-temana inklusive ovan nämnda resurser som finns att tillgå i samhället. Affischerna ska sättas upp på väggarna i det rum som används som aktivitetslokal under tiden som programmet pågår.
 
3. Det inledande passet, en interaktiv session om en timme som utgår ifrån en serie standardiserade powerpointbilder baserade på de sex YAM-temana.
 
4. Exempel på dilemman som används vid det första rollspelstillfället.