Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer vid industrier, affärer eller tjänsteföretag. Men det kan även uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, till exempel från större renoverings- och byggnadsarbeten eller omfattande trädgårdsarbeten. Även bilar, fritidsbåtar, husvagnar och räknas som verksamhetsavfall.

Verksamhetsavfall omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare.

Teknikförvaltningen tar emot mindre mängder sorterat verksamhetsavfall på återvinningscentralerna.

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas avgiftsfritt:

 • Metallskrot
 • Elavfall som omfattas av producentansvar
 • Tidningar och förpackningar i mindre mängder (< 1kubikmeter per transport).
  För större mängder kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, www.ftiab.se.

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, om 500 kr inkl. moms per transport*:

 • Träavfall - obehandlat
 • Trädgårdsavfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgård eller park
 • Övrig plast (plast som inte utgör en förpackning)
 • Textilier

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, upp till 1 kubikmeter 500 kr inkl. moms per transport och över 1 kubikmeter 1000 kr inkl. moms per transport*:

 • Träavfall – behandlat
 • Träavfall - impregnerat
 • Övrigt brännbart grovavfall
 • Gips
 • Isolering
 • Deponirest (Glas, sten, porslin, betong)

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än 3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se nedan.

Pris för verksamhetsavfall som uppstår i allmännyttiga ideella föreningar för att förebygga uppkomst av avfall, till exempel vid återbruksverksamhet, är 50 kr inkl. moms per transport*. Kontakta teknikförvaltningen för avtal.

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än 3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se nedan.

För avlämning av större mängder verksamhetsavfall hänvisas till privata avfallsmottagare. Region Gotlands avfallsanläggning i Slite kan ta emot verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista. Öppettider för Slite avfallsanläggning är tisdag-fredag kl 07-16 med lunchstängt kl 12-13.

Avfall för deponering (karaktärisering krävs) Pris, kr/ton (exkl. moms)
1. Rena schaktmassor (jord, grus) 865, eller offereras
2. Inert (tegel, betong, sten) Offereras
3. Aska, slagg, ej farligt avfall 1.465
Elavfall- ej producentansvar till återvinning Pris (exkl. moms)
4. Elavfall 10 kr/kg
5. Kyl- och frysmöbler (t ex kyldiskar, läskkylar, glassboxar) 1.200 kr/enhet

Deponiavfall

Avgifter för avfall för deponering inkluderar 300 kr/ton för efterbehandling av Slite avfallsanläggning. Avfallsskatt om 500 kr/ton ingår i avgifterna ovan. Avfall för deponering måste karaktäriseras innan mottagning kan ske.

Då avlämnare av avfall lämnar felaktig uppgift om deponiavfallets innehåll och egenskaper, påförs en hanteringsavgift om 500 kr för omklassning/ny karaktärisering av avfallet. Dessutom tillkommer avgifter för sortering, transport och behandling.

Allt avfall skall lämnas på av personalen anvisad plats. Teknikförvaltningen lämnar vidare anvisningar angående sortering av avfall. Används säck för transport av avfall, ska säcken tömmas alternativt transparent säck användas, följ personalens anvisningar. All hantering av avfall på återvinningscentral ska ske i enlighet med ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4)” samt ”Förordning (2001:512) om deponering av avfall”.

Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1.121kr inkl. moms/påbörjad kubikmeter alternativt 2.242 kr inkl. moms/ton.