Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägvisning

Vägvisning är till för dem som inte hittar. Lättbegripliga skyltar underlättar i trafiken, och hjälper trafikanter att hitta rätt.

Med tanke på trafiksäkerhet och framkomlighet får inte skyltarna vara för många på samma ställe. De måste vara lättbegripliga med så lite information som möjligt. Det måste finnas tid att läsa, förstå skylten och välja väg utan att det blir farligt för medtrafikanterna.

Vägvisning görs främst till allmänna inrättningar, geografiska områden eller verksamhetsområden.

Företag får inte använda vägvisning i reklamsyfte, utan endast för att hjälpa besökare att hitta rätt. Logotyper får inte finnas med på skylten utan endast svart text på vit botten. Vissa symboler, t.ex. en kaffekopp för servering, får finnas.

Vem ger tillstånd?

  • I Visby och övriga tätorter ska i regel ansökan skickas till Region Gotland.
  • På enskilda vägar ska ansökan lämnas till den som äger vägen.
  • På större genomfartsvägar och landsbygd är det Trafikverket som ansvarar för vägvisning.

Reklamskyltar

Reklamskyltar betraktas enligt väglagen (43 § pkt 1) som anläggning. Inom vägområde söks tillstånd hos Trafikverket. Är det utanför vägområde görs ansökan hos Länsstyrelsen. Inom detaljplanelagt område krävs bygglov från Region Gotland.

Läs mer: