Sök

Kungörelse om granskning av Vattentjänstplan 2024 – 2035

Region Gotland har upprättat ett granskningsförslag till Vattentjänstplan. Förslaget avviker inte från Översiktsplanen och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Det är kommunens skyldighet att se till att behovet av vatten och avlopp tillgodoses genom en allmän anläggning, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö och om det anses föreligga ”ett större sammanhang”.

Vattentjänstplanen innefattar:

  • Hur regionen långsiktigt planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.
  • Vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Vattentjänstplanen har tidigare varit utsänd på samråd till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen och försvarsmakten mellan den 4 april till och med den 7 maj 2024. En sammanfattning av inkomna synpunkter finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har mindre ändringar och tillägg gjorts i vattentjänstplanen.

Granskning av förslaget

Vattentjänstplanen kommer att ställas ut för granskning under sommaren 2024, sista dag för synpunkter är den 5 september 2024. Handlingar finns tillgängliga på hemsidan och i receptionen hos Region Gotland, Visborgsallén i Visby.

Lämna synpunkter och förslag

Har ni några synpunkter eller frågor går det bra att framföra de skriftligt till:

Region Gotland
Registrator Tekniska nämnden
621 81 Visby

Eller e-post: registrator-tn@gotland.se
Ange alltid ärendenummer: 2024/728 – Vattentjänstplan

Senast den 5 september 2024 ska synpunkter ha inkommit till Region Gotland.

Ansvarig att ta fram vattentjänstplanen är Teknikförvaltningen, VA-avdelningen tillsammans med övriga förvaltningar i Region Gotland

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00