Kontakt

Karl Risp
Kanslichef
Telefon: 0498-26 94 73
E-post: karl.risp@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utmaningsrätt

Region Gotland välkomnar förslag från både invånare och anställda med målet att undersöka möjligheten att ta över verksamheter och driva dem på alternativa sätt.

Vad är utmaningsrätt?

Med utmaning menas att någon lämnar ett önskemål till regionen om att en del av regionens verksamhet ska upphandlas. Utmaningen är ett initiativ till prövning om en upphandling ska genomföras. Den verksamhet som utmanas måste vara avgränsad och bedrivas med regionens personal.

Vilka verksamheter kan inte utmanas?

Verksamhet som inte får utmanas är myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av regionens egen personal. Inte heller verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan utmanas.

Hur görs en utmaning?

Utmaningen ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Om verksamheten drivs av flera nämnder riktas utmaningen till regionstyrelsen. I utmaningen ska det finnas en beskrivning av:

  • Vem du är och som visar att du är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten
  • En uttryckt vilja från dig som utmanare att själv driva den aktuella verksamheten
  • Vilken verksamhet du vill utmana
  • Om hela eller delar av verksamheten utmanas

Vad händer med utmaningen?  

När en utmaning har kommit in ska den aktuella nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enhetlighet med intentionerna i utmaningen. Som grund till prövningen ligger de lagar, mål och annat som styr och reglerar den verksamhet som utmanas.

I samband med prövningen ska även nämnden se över om det enligt lag krävs beslut i regionfullmäktige eller om det är tillräckligt med ett nämndbeslut. 

Om utmaningen godkänns startar en upphandling utifrån lagen om offentlig handling (LOU). Den som har utmanat verksamheten har alltså inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor i en upphandling.

Kontaktperson för frågor kring riktlinjerna för utmaningsrätt:

Karl Risp
Telefon: 0498-26 94 73
E-post: karl.risp@gotland.se