Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tobak

Sedan 80-talet har mer än 1 miljon svenskar slutat röka. Trots det är rökningen fortfarande den största enskilda faktorn bakom sjukdomsbördan i vårt land. De flesta rökare avlider i hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Tidig rökdebut är farligast.

Den som börjar röka i tonåren löper tre gånger större risk än andra att dö en för tidig död - redan mellan 35 och 69 år. Olika grupper i samhället röker och snusar olika mycket. Det här bidrar till stora hälsoskillnader i befolkningen, hälsan blir ojämnt fördelad.

Ny tobakslag 1 juli 2019

I den nya lagen infördes bland annat;

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning

De nya reglerna om tillståndsplikt innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Tillstånd att få sälja tobaksvaror ansöks om hos kommunen som bland annat gör en prövning av sökandens lämplighet. Ansökan tillståndsplikt för tobaksförsäljning 

Fler rökfria miljöer

Rökförbud gäller i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, hållplatser, taxizoner, lekparker, idrottsanläggningar som är inhägnade med flera platser. Rökförbudet utvidgas även till att gälla vattenpipor, elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. https://www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo/

Ansvar för skyltning
Det är den som ansvarar för lokalerna eller ett utrymme som är skyldig att se till att rökförbudet efterlevs. Den som är ansvarig ska genom skyltning informera om rökförbudet och se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.

Skälen till att införa ett rökförbud på vissa allmänna platser utomhus är att minska den sociala exponeringen för rökning och därmed avnormalisera rökningen.

Rökning begränsar tillgängligheten till allmänna platser för personer som är överkänsliga för rök. Speciellt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga. Ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus gör att platserna blir mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök.

​Information ny lag om tobak och liknande produkter

Ytterligare information om rökfria miljöer finns under punkten Läs mer om tobak nedan.

Tobaksvanor på Gotland 

Det är inte någon större skillnad mellan kvinnor och män på Gotland som röker dagligen eller ibland än mellan kvinnor och män nationellt. Rökning fortsätter att minska både på Gotland och i riket.

Rökningen bland flickor och pojkar(15 år) på Gotland har minskat under flera år. Det finns ingen skillnad mellan ungdomar på Gotland och i riket när det gäller rökning.

Fler män än kvinnor snusar på Gotland. Män och kvinnor på Gotland snusar mer än i riket.

Snusning bland pojkar(15 år) på Gotland är något vanligare jämfört med pojkar i riket. Snusning är vanligare bland pojkar än bland flickor.

Tobakspreventivt arbete bland vuxna på Gotland

Region Gotland arbetar för att fler ska välja en tobaksfri livsstil. De flesta vuxna rökare och varannan snusare vill sluta. Råd och stöd i tobaksavvänjning ges hos de flesta vårdgivare. Visby lasarett har infört rökfri operation, det vill säga, patienter som ska opereras ska vara tobaksfria en viss tid före samt efter operation. Patienter som tillfrågas om tobaksvanor har ökat kraftigt. Regionen som arbetsgivare har rökfri arbetstid(ej snus). Det innebär att medarbetare endast får röka under obetald arbetstid (t.ex lunchrast). Även andra företag på ön har följt samma exempel.

Tobakspreventivt arbete bland unga på Gotland 

För att nå det nationella målet om att halvera antalet unga under 18 år som börjar röka eller snusa, krävs ett förebyggande arbete med bred samverkan. Utvecklingsarbetet sker bland annat med ungdomsgårdarna, föreningslivet, polisen och föräldrar vars engagemang att påverka barns och ungdomars attityder till tobak och andra droger är viktiga.

Det tobaksförebyggande arbetet är en del av arbetet med en hälsofrämjande skola. Skolor i regionens regi har rökfri skoldag. Den kommunala skolan, grundskola och gymnasiet, på Gotland har  gemensamma riktlinjer  och handlingsplan  för de förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).

Råd och stöd

Här kan du få hjälp med att sluta röka eller snusa.

Hjälp att sluta använda tobak.

Rökfria skolgårdar 

Enligt tobakslagen ska skolans område utomhus, skolgården, vara rökfri. Rökförbud gäller hela dygnet. Det är rektors ansvar att se till att rökförbudet upprätthålls.