Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära behov av särskilt stöd

Huvudmän för fristående förskolor och skolor kan ansöka om ett tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som barnet eller eleven är folkbokförd i.

Huvudmannen ansöker om tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun.

Hemkommunen prövar ansökan och kan ibland be om kompletteringar och meddelar sedan beslut till huvudmannen.

Inför ansökan och beslut krävs att barnets/elevens stödbehov klarläggs och bedöms, t.ex. inom ramen för den utredning och det åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för.

För fristående huvudmän är Region Gotland inte skyldig att lämna bidrag för barn/elever som är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen.

Se länkarna till riktlinjer med mer information om kriterier och ansökningsförfarande och blankett för uppföljning längre ned på sidan.

Ansökan sker digitalt till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i Region Gotland.

Överklagan
Överklagan av beslut om tilläggsbelopp kan bara göras av fristående verksamhet. Information om överklagande finns på ansökningsblankettens sid 4.

Utbetalning
Utbetalning av tilläggsbelopp sker månadsvis samtidigt som utbetalning av elevpeng.

Om ett barn eller en elev ändrar sin folkbokföringsadress eller byter/slutar i verksamheten ska detta omgående meddelas till registrator barn- och utbildningsnämnden.

Uppföljning

  • Resultatet av vidtagna åtgärder skall följas upp i samband med ny ansökan senast 28 oktober.
  • Vid uppföljningen ska den som erhållit tilläggsbelopp redogöra för vilka åtgärder och insatser som har vidtagits samt hur dessa har bidragit till barnets/elevens möjligheter till kunskapsutveckling.
  • Redovisning sker på anvisad blankett.