Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Synpunkter och medborgarförslag

Har du beröm, klagomål eller förslag som rör någon av regionens verksamheter? Då vill vi gärna att du delar dem med oss, så vi får möjlighet att förändra och förbättra oss.

Synpunkter – svar inom 10 dagar

Synpunkter kan delas in i förbättringsförslag, klagomål och beröm. De ger oss information och möjlighet att förbättra verksamheten. Möjligheten att lämna synpunkter är öppen för alla som vill. 

En synpunkt kan till exempel vara att du tycker att regionen ska ordna en fin rabatt utanför biblioteket i Roma eller att du är nöjd eller missnöjd med bemötandet från någon verksamhet.

Medborgarförslag – din politiska röst

Medborgarförslag är en möjlighet att skriftligen lämna förslag till regionfullmäktige för att påverka frågor och beslut. Möjligheten är öppen för alla som är folkbokförda på Gotland. Ett medborgarförslag är motsvarigheten till politikernas motioner. Målet är att behandla ett medborgarförslag inom ett år.

Ett medborgarförslag kan till exempel vara att du föreslår att regionen öppnar en ny ungdomsgård eller anlägger ett friluftsområde. Alltså förslag som innebär en större förändring eller investering.

Felanmälan – för saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö

Hål i gatan, nedfallna träd eller trasig gatubelysning? Rapportera snabbt och enkelt på webbplatsen i eller i appen Felanmälan Gotland.

Vanliga frågor om synpunkter och medborgarförslag

Vad vad händer när jag lämnat en synpunkt, på vilka sätt kan jag lämna medborgarförslag och kan jag vara anonym? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

 • Dina synpunkter går direkt till den verksamhet som berörs och när synpunkten kommit in får du en bekräftelse via e-post, om du har lämnat e-postadress.
 • Vårt mål är att du ska få ett svar inom två veckor från det att vi fått in din synpunkt. Ibland kan en synpunkt vara mer komplicerad eller av annat skäl kräva längre tid att hantera. 
 • Om du inte är nöjd med svaret kan du begära att överordnad chef tar ställning till din synpunkt.
 • Dina synpunkter kommer att registreras och blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400). Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.
 • Vårt svar till dig kommer att registreras och blir därmed även det en offentlig handling. Du kan följa hanteringen av din synpunkt via Region Gotlands diarium.
 • När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.

 • Förslaget bereds sedan av fullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde förslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas till regionstyrelsen eller berörd nämnd.

  Region Gotland - Regionfullmäktige

 • Överlämnande till annan nämnd innebär att ansvaret och beslutet flyttas över dit.

 • Du kommer att underrättas om när ditt medborgarförslag tas upp för beslut.

 • Du som förslagsställare har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller i någon av regionens nämnder.

 • Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller i övrigt som för motioner.

 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Den allmänna beskrivningen av regionfullmäktiges område är att "fullmäktige beslutar i frågor av principell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen", t ex val av ledamöter i nämnder och beviljar ansvarsfrihet för dem, budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor."

Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande frågor, till exempel gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård och så vidare.

Om ett sådant medborgarförslag ändå ställts kan det av regionfullmäktige överlämnas till regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.

 

Ja, om du vill lämna en synpunkt går det bra att göra det anonymt. Vill du lämna ett medborgarförslag kan du inte vara anonym eftersom du måste vara folkbokförd på Gotland för att lämna ett förslag.

Vi behöver din hjälp för att hålla en hög kvalitet i våra verksamheter.

 • Berätta vad du tycker är bra
 • Berätta vad vi kan göra bättre

Det är du som kommer i kontakt med Region Gotlands medarbetare och tjänster som bäst kan bedöma vårt arbete. Vår ambition är att du ska ha förtroende för oss, känna vår omtanke samt känna att du har möjlighet att påverka och vara delaktig. Med din hjälp kan vi snabbare förbättra verksamheten!

Synpunktshanteringen ska utmärkas av

 • Vi tar alla synpunkter på allvar
 • Vi anser att alla synpunkter ger möjlighet att förbättra vår verksamhet
 • Vi försöker ta oss an klagomål utan dröjsmål
 • Vårt mål är att lösa problem där de uppstår
 • Vi förbättrar och ställer tillrätta
 • Vi har tydliga rutiner
 • Vi har en systematisk uppföljning och dokumentation

 

Förutom att lämna din synpunkt via vår e-tjänst eller blanketten på Självserviceportalen finns andra sätt du kan delge dina synpunkter:

 • Till medarbetare eller till chefen för den verksamhet det gäller.
 • Genom regionens sociala medier.
 • Genom att kontakta Kundtjänst 0498-26 90 00 (val 9).

Synpunkter för förskole- och skolverksamhet, fritidshem och kulturskola

I första hand bör klagomål, beröm eller synpunkter lämnas direkt till förskolan, fritidshemmet, skolan eller förskolechef/rektor som ansvarar för sina enheter. Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten finns det möjlighet att skicka in det till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via e-tjänsten. Här kan du hitta mer information:

Synpunkter, klagomål och beröm för förskole- och skolverksamhet, fritidshem och kulturskola

 • Du kan lämna medborgarförslag via vår e-tjänsten eller blankett på Själverviceportalen. Du kan också hämta blanketten i Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby. Blanketten skickas in till Region Gotland, 621 81 Visby.
 • För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och adress.
 • Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag ska du skicka in en ett nytt förslag i e-tjänsten eller använda en ny blankett.

 

Gör en felanmälan om du vill rapportera in fel och saker som behöver åtgärdas i vår offentliga miljö, som mark, park, gator och trafik samt vatten och avlopp.

Det kan till exempel vara hål i gatan, nedfallna träd, trasig gatubelysning, lekplatser, fel på vatten- och avloppsledningar i gata, fulla papperskorgar, Gotlands kollektivtrafik och mycket annat. Du kan även bifoga ett foto på det du vill felanmäla som komplement till din anmälan.

Du kan göra en felanmälan på webbplatsen eller via appen Felanmälan Gotland. 

Din anmälan skickas sedan automatiskt till vårt felanmälningssystem för snabbast möjliga hantering. Du som felanmälare kan välja att få återkoppling via e-post eller sms. På så sätt kan du följa ärendets gång från det att anmälan mottagits till att den åtgärdas. 

Region Gotland - Felanmälan