Kontakt

Roland Engkvist 
EU-samordnare
Telefon: 0498-26 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

EU:s fonder och program

EU:s fonder och program är ett av EU:s främsta verktyg för att förverkliga unionens mål och politik. Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s stra­tegi för en hållbar tillväxt. Kommuner, regioner, universitet, ideell sektor och branschorganisationer med flera kan söka medel för att finansiera utvecklingsprojekt som bidrar till dessa mål och till den egna verksamheten.

EU:s fonder och program kan delas in i två grupper, struktur- och investe­ringsfonder och sektorsprogram.

Europeiska struktur och investeringsfonderna 

Struktur- och investeringsfonderna, de så kallade ESI-fonderna, utgör en tredjedel av EU:s budget. Dessa ska användas för att skapa hållbar tillväxt och minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa.

Här ingår bland annat:

  • regionala utvecklingsfonden
  • socialfonden och
  • landsbygdsprogram­met.

Inom ESI-fonderna finns också EU:s program territoriellt samarbe­te, så kallade Interreg-program, som möjliggör samarbete över nationsgrän­serna.

Medel inom ESI-fonderna är fördelade interregionalt, nationellt, regionalt eller lokalt. Det innebär att det finns medel tilldelat ett avgränsat geografiskt område där också beslut tas om fördelningen av medel och projekt.

Gotland tillhör regionen Småland och Öarna för Regionala utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden samt Central Baltic och Östersjöprogrammet för de så kallade Interregprogrammen. Mer information om fonderna hittar ni via menyn.

Läs mer om ESI-fonderna på eufonder.se

Aktuella utlysningar

Här finns länkar till utlysningar inom EU-programmen i Småland och Öarna och Interreg Central Baltic. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program. 

 

Europeiska socialfonden i Småland och öarna - ESF +

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

ESF-rådets webbplats kan du läsa mer om utlysningar. 

ESF-rådet kommer att ha ett Öppet hus den 20 juni 2023 med fokus på aktuella utlysningar inom Småland och Öarna som stänger den 3:e oktober.

Tid: kl 9-12

Plats: Visborg, Visborgsallé 19, Visby (lokal Rügen)

Anmälan: Anmälan sker via ESF Rådet Informationsträff och projektkonsultationer - Visby - Svenska ESF-rådet

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden i Småland och öarna - ERUF

Programmet ska bidra till satsningar för att stärka forskning och innovation, säkra nyttan av digitalisering, stärka näringslivets konkurrens- och innovationskraft, utveckla färdigheter för smart specialisering.

Tillväxtverkets webbplats kan du läsa mer om utlysningar.    

Tillväxtverket kommer att ha ett informationsmöte den 20 juni 2023 med fokus på aktuella utlysningar inom Småland och Öarna som stänger den 12:e september.

Plats: Donnerska Huset, Donners plats 1, Visby (lokal Utholmen)

Tid: Kl 08:30-09:30. Kaffe och te finns från kl 08:00. 

Anmälan: sänd mejl till roland.engkvist@gotland.se, ange Infomöte ERUF 20 juni

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Läs mer om möjligheter att ansöka på Interreg Central Baltics hemsida

Sektorsprogrammen

Sektorsprogrammen stödjer istället utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan till exempel handla om:

  • kultur
  • miljö
  • utbild­ning eller
  • forskning.

Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar där aktörer får skicka in pro­jektansökningar. De som bedöms ha de bästa ansökningarna tilldelas medel. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder.

Majoriteten av sektorsprogrammen styrs från Bryssel dit ansökningar skickas och beslutas om. För ett flertal av dessa finns nationella kontaktpunkter i med­lemsländerna som till exempel ger information om programmen och svarar på frågor om ansökningsprocessen. I ett fåtal program är det nationella myn­digheter som ansvarar för beslut och fördelning av medel.

Här kan du läsa mer om olika sektorsprogram:

Digitala Europa

ERASMUS +

EU för Hälsa

Horisont Europa

Kreativa Europa

LIFE

EU-kommissionen publicerar samtliga utlysningar i samtliga program på EU Funding and Tenders Portal

 

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande tillväxtarbetet.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-269706
E-post: roland.engkvist@gotland.se