Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om statliga överenskommelser som berör den gotländska hälso- och sjukvården

I år är det 10 olika statliga överenskommelser som berör hälso- och sjukvården inom olika områden; En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Försäkringsmedicinska utredningar, Jämställdhet och kvinnofrid, Kortare väntetider i cancervården, Patientmiljarden, Personalmiljarden, Professionsmiljarden, Psykisk hälsa, samt Ökad tillgänglighet i barnhälsovården mm.

Vad innebär en statlig överenskommelse

En statlig överenskommelse är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Överenskommelser mellan regeringen och SKL kan användas inom områden där regeringen och SKL gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i verksamheterna. Genom överenskommelser kan insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Samtliga överenskommelser för 2018 bidrar på olika sätt till målet för hälso‐ och sjukvårdspolitiken och till den långsiktiga omstruktureringen av hälso‐ och sjukvården. Överenskommelserna fokuserar på att förbättra kvaliteten, tillgängligheten samt stärka kompetensförsörjningen och bemanningen, främst inom primärvården, förlossningsvården, cancervården och psykiatrin.

Medlen som landstingen och regionerna erhåller i samband med överenskommelserna är prestationsbaserade på olika sätt, dvs vi behöver visa att vi uppnår det som överenskommelsen avser. Ibland står det exakt i överenskommelsen vad som ska göras och ibland står det landstingen mer fritt att hitta vägen till målet. Ett exempel på ett tydligt mål men där det är fritt att välja vägen dit är Patientmiljarden. Där är ett av målen den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft i primärvården 2019, men landstingen/regionerna får själva komma fram till de åtgärder och de förändrade arbetssätt som krävs för att uppnå detta.

 

För mer information om överenskommelserna generellt, klicka på länkarna nedan. För mer information om vad vi gör inom de olika överenskommelserna inom HSF kontakta samordnaren för de statliga överenskommelserna HSF, Caroline Allard tel 268755.