Kontakt

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Slite avloppsreningsverk

Verksamhetsbeskrivning

Avloppsreningsverket i Slite, 35 km nordost om Visby, togs i drift februari 2010. Reningsverket är dimensionerat för 115 m³/h och 560 kg BOD7/d, vilket motsvarar 8000 pe. Totalt kan 4Q-dim tas om hand i reningsverket. Genomsnittlig belastning från befolkning, skolor och vårdinstitutioner uppgår i dagsläget till en medelbelastning på 1900-2100 pe.

2013-07-04 har anslutning av spillvatten från Liknatte reningsverk och Lickershamns nya verksamhetsområde skett. Verksamhetsområdet vid Ihreviken är anslutet from januari 2015. Vid reningsverket sker mottagning av slam, för behandling och avvattning, från enskilda avloppsanläggningar och andra reningsverk. Till reningsverket är lakvatten från Slite deponin anslutet. Ett system för lokalt omhändertagande av lakvatten på deponin togs i drift i april 2002. Lakvattnet genomgår rening i SBR-reaktor, sandfilter och våtmark innan det avleds till avloppsledningsnätet i Slite. I övrigt är inga industrier anslutna. Avloppsvattnet passerar ett fingaller och försedimentering varefter det behandlas biologiskt och kemiskt. Som fällningskemikalie används järnklorid.

Avloppsvattnet avleds efter behandling ut i Östersjön. Utloppsledningen mynnar på fem meters djup 125 meter från stranden. Avståndet från reningsverket till närmaste bostadsbebyggelse uppgår till ca 300 meter. Reningsverkets slam körs, efter avvattnig, till slamplatta i Roma.