Kontakt

Chef för avdelningen för stöd och utveckling
Bo Eriksson
Tfn: 0498 - 26 33 96
E-post: bo.eriksson@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration av kvalitetsarbetet.

Region Gotland som skolkommun

I Region Gotland samarbetar vi mellan skolor och mellan kommunens olika verksamheter mot gemensamma mål. Vi driver också olika typer av skolutvecklingsprojekt.

Här och på undersidorna hittar du information om resultat och måluppfyllelse, barn- och elevtal skolutvecklingsprojekt med mera.

Hur går det för våra elever?

Egna enkäter och Skolinspektionens senaste skolenkät visar att elever och föräldrar är nöjda med Region Gotlands skolverksamheter. Eleverna känner sig i hög grad trygga.

Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola är goda.

När det gäller uppnådda kunskaps krav och meritvärdet i årskurs 9 samt behörigheten till yrkesprogram ligger vi jämförelsevis bland de 25 procent av kommunerna med högst värde i förhållande till de andra kommunerna under 2021. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat varje år sedan 2016 och ligger något över resultatet för riket och liknande kommuner. 87,7 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2021.

Men det är skillnader i kunskapsresultaten mellan våra kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor och detta är något vi jobbar med - att öka likvärdigheten och minska skillnaderna.

Läs mer under fliken "Resultat och måluppfyllelse".