Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Skola och utbildning

Barn och ungdomar under 18 år som söker asyl har samma rättigheter som andra barn och ungdomar i Sverige till förskoleplats, utbildning och modersmålsträning/-undervisning. Asylsökande barn omfattas inte av skolplikten.

Det är integrationsenheten som hanterar att skolplacera och skriva in nyanlända barn och ungdomar i förskola, grundskola och språkintroduktion på gymnasiet. Mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten, men i de fall då det inte är möjligt (om det t.ex. kommer många nyanlända till kommunen på kort tid) får det ta länge tid.

Allmän förskola och förskoleklass

Asylsökande barn 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka utan kostnad under perioden 1 september och 31 maj. Det är förskolechefen som beslutar hur timmarna fördelas under veckan. Som asylsökande kan man inte söka en ordinarie förskoleplats på heltid utan här krävs att man fått ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass med förberedande skolverksamhet. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.

Grundskola

Alla asylsökande och nyanlända barn i grundskoleålder har rätt att gå i grundskola i den kommun de bor. Innan barnet kan börja delta i ordinarie undervisning kartläggs barnets bakgrund, kunskaper och förmågor för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Nyanlända elever på Gotland får börja i en så kallad förberedelseklass. När eleverna kan tillräckligt mycket svenska och är trygg i sin nya miljö börjar de i en vanlig klass.

En viktig faktor för verksamheten är att hela skolan arbetar inkluderande och är beredda på att nya elever från andra länder kan komma hit när som helst under läsåret.

Skolverket ­har gett ut nya allmänna råd om hur kommuner, huvudmän, rektorer, lärare och skolpersonal bör arbeta med mottagande av och utbildningen av nyanlända elever för att leva upp till författningarnas krav. Dessa hittar du till höger.

Asylsökande som kommer till Gotland ­behöver inte gå igenom en hälsoundersökning innan de får börja skolan. Den är frivillig. Däremot finns skolhälsovården med när inskrivningssamtal genomförs där man informerar om det som erbjuds. Du kan läsa mer om hälsoundersökningar under rubriken Hälso- och sjukvård till höger.

Språkintroduktion på gymnasiet

Nyanlända ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år det fyller 20 - asylsökande ungdomar innan de fyller 18 år.

Nyanlända och asylsökande elever erbjuds språkintroduktion - en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Språkintroduktion ska förutom svenska eller svenska som andra språk innehålla de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver studera för att bli behörig till ett nationellt program. Bland annat ställs krav på att eleven har godkända betyg i bland annat ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå gymnasial vuxenutbildning.

Svenska som andraspråk

 Undervisning i svenska som andraspråk ska (om det behövs) anordnas i grundskolan för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet samt invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

En gymnasieelev som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt eller gymnasiesärskolegemensamt ämne i stället för svenska. Eleven läser då svenska som individuellt val.

Modersmålsträning/-undervisning

Förskolebarn kan få modersmålsstöd om annat språk än svenska dagligen talas i hemmet.  Elever har rätt till modersmålsundervisning om vårdnadshavare har ett annat språk än svenska och om språket dagligen används. En elev kan också få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven särskilt behöver det. Läs mer genom att klicka på länkarna till höger. Modersmålsundervisningen i grundskolan ges på 18 språk. På gymnasiet ges för närvarande modersmålsundervisning på arabiska, farsi, finska och thai och studiehandledning i modersmålen urdu, arabiska och armeniska.

Svenska dag ett  - hos studieförbunden

Regeringens satsning "Svenska dag ett" innebär att studieförbunden fått särskilda medel för att ge asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd men som fortfarande bor kvar på anläggningsboende möjlighet att läsa svenska och andra kurser för att stärka sina kunskaper om det svenska samhället. Bl.a för att undervisa på plats på exempelvis asylboenden. Undervisningen kräver inte kursplan eller behöriga lärare.

Efter att uppehållstillstånd beviljats

För att kunna studera i Sverige behöver man ha ett uppehållstillstånd. Efter att uppehållstillstånd beviljats erbjuds nyanlända vuxna bland annat Sfi.

Sfi - undervisning i svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) är grundläggande utbildning i svenska språket och om det svenska samhället för vuxna som inte har svenska som modersmål. Sfi kan man studera oavsett studiemål, utbildningsbakgrund, livs- och yrkeserfarenheter. Rätt till Sfi har den som är folkbokförd och bosatt i Sverige från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år (asylsökande omfattas inte). Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre månader. Ett skäl skulle kunna vara att en kommun tar emot många nyanlända personer på kort tid. Läs mer genom att klicka på länken till höger.

Samhällsorientering för nyanlända

Nyanlända personer med uppehållstillstånd erbjuds kursen "Samhällsorientering för nyanlända" som en del av en enskild etableringsplan utformad av Arbetsförmedlingen. Kursen omfattar 60 timmar och syftar till att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig i samhället genom att förstå hur olika saker fungerar i Sverige. Utbildningen ska ges nationellt lika - helst på modersmålet. Det är integrationsenheten vid Kompetenscentrum Gotland som samordnar deltagande i utbildningen. Utbildningen ges i stora delar av MiROi i grundläggande moduler. Kompetenscentrum Gotland ansvarar för SO-kursen och har från och med den 1 januari 2015 gett den på arabiska.

Etableringskurs

Gotlands folkhögskola har som alla andra folkhögskolor i landet fått ett särskilt uppdrag för nya svenskar med uppehållstillstånd och etableringsplan via Arbetsförmedlingen, nämligen att driva en sex månader lång etableringskurs som innehåller studier i bland annat svenska och samhällskunskap. De vuxna nyanlända studerar samtidigt som deras kunskaper och färdigheter valideras. 

Folkhögskolespåret

Folkhögskolespåret är en satsning som ska ge ensamkommande ungdomar en snabbare väg mot vidare studier eller arbete. Syftet är att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. Folkhögskolespåret omfattar främst ungdomar i gymnasieålder och med permanent uppehållstillstånd - PUT.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?