Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Andrea Mårtensson
Strateg enheten för social välfärd
Telefon: 0498-26 93 43
E-post: andrea.martensson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Suicidprevention - Självmordsförebyggande

Här finns information om var du kan få stöd vid psykisk ohälsa och suicidtankar (självmordstankar). Här hittar du även fakta och stödmaterial. 

Akut stöd vid suicidtankar

Länk till information om akut stöd vid suicidtankar.

Se också rubriken "Här kan du få stöd" längst ned på sidan.

 

Fakta, stödmaterial om suicid och information om Region Gotlands suicidpreventiva arbete

Suicid (självmord) är ett folkhälsoproblem som behöver förebyggas. Inom Region Gotland har regionfullmäktige antagit en handlingsplan för suicidprevention som gäller 2020-2025.

Handlingsplan för suicidprevention

Uppföljning av Region Gotlands suicidpreventiva arbete

Statistik om suicid och suicidförsök, Gotland

Länk till sammanställda rutiner för möten med självmordsnära personer, i olika verksamheter på Gotland.

Dokumentet är ett stöd till medarbetare, för att få samlad bild av rutiner i egen verksamhet men även förståelse för arbetet inom andra verksamheter. 4 olika processer beskrivs: 1) Oro/risk för suicid, 2) Suicidförsök, 3) Suicid, 4) Efterlevandestöd

 

AKTUELLT

Länk till kort film (8 min) om att vara medmänniska och stötta andra i jobbiga tider som nu med pandemin. Intervju med en överläkare i psykiatrin i Kalmar.

Länk till kort film (4min) om hur ekonomisk kris påverkar psykisk hälsa och hur vi kan stötta varandra. Intervju med en överläkare i psykiatrin i Kalmar.

Ny hemsida om psykisk hälsa och coronaviruset: gotland.se/coronaviruspsykiskhalsa

Sveriges Kommuner och Regioner har lagt upp ny hemsida med stödresurser till barn och ungdomar, vuxna och äldre i samband med coronakrisen. Länk till stödresurser.

Ny rapport om psykisk ohälsa hos transpersoner, från Folkhälsomyndigheten. Länk till rapporten Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner.

 

Anhörigas riksförbund

Organisation som tödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

 

Autism- och aspergerförbundet

Förening för personer med autism, aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

 

Bipolarna

Webbplats med information och forum för personer med bipolär sjukdom.

 

Frisk och fri

Förening som erbjuder stöd och hjälp för personer med ätstörningar och deras närstående.

 

Föreningen SHEDO

Sprider kunskap om ätstörningar och självskadebeteende och ger stöd åt drabbade och närstående.

 

Kuling

Mötesplats på nätet för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

 

Livlinan

En sajt för unga som lever nära någon som mår psykiskt dåligt.

 

Maskrosbarn

Förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka.

 

Mind – för psykisk hälsa

Förening dom sprider kunskap om psykisk hälsa och har stödjande verksamhet med bland annat telefonlinjer.

 

Nationell samverkan för psykisk hälsa - NSPH

Nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

 

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Riksförbundet Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och som närstående.

 

Riksförbundet för social och mental hälsa – RSMH

Organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa och deras närstående.

 

Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd – SPES

Organisation för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

 

Riksförbundet Ungdom för Social hälsa – RUS

Förening för barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem.

 

SamArbete för Människor i Sorg - SAMS

Olika föreningar som verkar för ökad kunskap om sorg och sorgereaktioner.

 

Samverkan mot våld

Flera olika ideella organisationer som arbetar mot våld i nära relationer.

 

Schizofreniförbundet

Förbund för personer med schizofreni eller liknande psykoser.

 

Suicide Zero

Organisationens för att öka kunskapen och bilda opinion kring suicid.

 

Svenska OCD-förbundet

Förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga.

 

Svenska ångestsyndromsällskapet

Stödförening för personer med ångestsjukdomar och deras närstående.

 

Tilia

Organisation för ungas psykiska hälsa.

 

Trygga Barnen

Stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.

 

Tjejjouren

Portal där du som definierar dig som tjej kan få kontakt med någon av landets tjejjourer.

 

Tjejzonen

Erbjuder stöd via chatt, mejl, samtal och storasystrar.

 

  

www.gotland.se/relationsfrid Region Gotlands sida om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.