Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politisk Ungdomsorganisation - Projektstöd

Allmänt
Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos regionstyrelseförvaltningen (RSF) och vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige.

För stöd till politiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer anslås medel motsvarande 10 % av det totala anslaget för partistöd bidragsåret.

50 % av detta anslag fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd.

Projektstöd
Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och mandatbaserat bidrag. Det fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid bedömning:

Organisationen ska verka för eller bedriva

  • opinionsbildande verksamhet
  • verksamhet så att såväl medlemmarna som allmänhet engageras i samhällsfrågor
  • verksamhet som prioriterar lika könsfördelning och att man även når yngre åldersgrupper
  • verksamhet som värnar demokratin
  • drogfri verksamhet

Utbetalning
Stöd utbetalas tidigast den 15 januari om följande uppgifter inlämnats:

  • kopia på föregående årets verksamhetsberättelse där uppgift om bland annat medlemsantal framgår
  • justerat protokoll från distriktsorganisationens årsmöte aktuellt år där det framgår att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.

Sista ansökningsdag
för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret. Ansökan ska ske på av kultur- och fritidsförvaltningen fastställd blankett och ställas till regionstyrelseförvaltningen.

Till ansökan ska fogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats. Har projekt ej genomförts, ska beviljat stöd återbetalas alt. överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.

Beslut
Ansökan handläggs av kultur- och fritidsavdelningen. Beslut om fördelning av stöd fattas av beslutsgrupp utsedd av regionstyrelsen, bestående av ett kommunalråd och ett oppositionsråd.