Kontakt

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Telefon: 0498-26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Telefon: 0498-269681, 070-4477436
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ljus

Kultur - Stöd till arrangemang

Allmänt
Ett levande kulturliv i en demokrati kännetecknas dels av en ständig förändring och/eller utveckling såväl till form som innehåll, dels av en kontinuitet och stabilitet som håller kulturen levande.

Vi är alla bärare av ett mångfacetterat kulturarv som behöver förnyas och förmedlas både av amatörer och professionella kulturaktörer. Regionstyrelsen deltar genom att, med beaktande av Region Gotlands kulturpolitiska mål, medvetet stödja dem som tar ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.

Regionstyrelsen ansvarar för två typer av kulturstöd: Verksamhetsstöd och stöd till kulturarrangemang.

Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:

 1. redovisat behov av stöd
 2. verksamhetens omfattning
 3. verksamhetens utvecklingspotential
 4. i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik, av hög kvalitet
 5. i vilken omfattning kommuninvånarna blir delaktiga
 6. om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete
 7. om verksamheten förmedlar ett kulturarv
 8. nyskapande idéer
 9. om verksamheten är ett resultat av regelbundna utvärderingar av kulturstödet
 10. om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
 11. om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar
 12. om verksamheten främjar jämställdhet

Stöd till kulturarrangemang
Arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som innebär en kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer som enskilda personer eller grupper.

Stödet kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.

För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan avtalslösningar övervägas för en projekttid av högst tre år.

Arrangören ska i sin marknadsföring ange att arrangemanget genomförs: -Med stöd av Region Gotland.

Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att stödet utbetalas så snart handläggning utförts och beslut fattats. Redovisning ska skickas in snarast möjligt efter arrangemanget är genomfört eller vid annan tidpunkt som den sökande kommer överens om med handläggaren.

Redovisningen ska innehålla en utvärdering, ekonomiskt utfall, gärna bilder och exempel på olika marknadsföringsmaterial.