Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Politisk ungdomsorganisation - Grundstöd

Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk ungdomsorganisation som är registrerad hos regionstyrelseförvaltningen (RSF) och vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige.

För stöd till politiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer anslås medel motsvarande 10 % av det totala anslaget för partistöd bidragsåret. 50 % av detta anslag fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd.

 

Grundstöd
Grundstödet utbetalas utan ansökan till sådan aktiv politisk ungdomsorganisations distriktsorganisation som är registrerad hos RSF.

Stödmottagare ska själv meddela RSF om organisationen inte har aktiv verksamhet eller att man av andra skäl inte vill motta grundstöd. Mottaget stöd på felaktig grund ska återbetalas.

Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige.

Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens ev. lokal- och/eller personalkostnader

Utbetalning
Stöd utbetalas tidigast den 15 januari om följande uppgifter inlämnats:

  • kopia på föregående årets verksamhetsberättelse där uppgift om bland annat medlemsantal framgår
  • justerat protokoll från distriktsorganisationens årsmöte aktuellt år där det framgår att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.