Info bilagan

Utskrivet från: http://gotland.se/11594
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2003-10-30
INFORMATION
Kommunstyrelsen 30 oktober 2003, § 275
 
Riksskatteverket, beslut om nyanställningsstöd
Gotlands kommun har beviljats nyanställningsstöd med 10 126 000 kr. Beloppet tillgodogörs kommunens skattekonto på beslutsdagen (Riksskatteverket 2003-10-14)

Beslut om generellt nyanställningsstöd
Riksskatteverket har beslutat medge Gotlands kommun generellt sysselsättningsstöd med 21 859 000 kr. Beloppet tillgodogörs kommunens skattekonto på beslutsdagen (Riksskatteverket 2003-10-14)

Synpunkter på bullerstörningar och boendemiljön i Visby innerstad
Maria Dahlström och Kristina Johansson har till kommunen lämnat synpunkter på den ovanligt stökiga sommaren som har präglats av ”partyturism”. De har lämnat synpunkter på gällande gränsvärden för buller de vill att: 1. ett generellt förbud mot musik på uteserveringar nattetid samt krav på att dörrar och fönster skall vara stängda till lokaler där högtalarförstärkt musik spelas. 2. Att tidsgränser för natt ändras till att gälla från kl. 23.00. 3. Gränsvärde för buller i bostäder skall följa socialstyrelsens riktlinjer vilket innebär att alla bostäder omfattas samt att 25dB(A) gäller vid störning p.g.a. musik. (2003-10-10)

Aktuella frågor med anledning av den fortsatta utbyggnaden av 3G-master
Kommunförbundet har i ett av sina cirkulär belyst rubricerade frågor och gör vissa klarlägganden. De tar även upp några lagstiftningsfrågor och redovisar aktuella rättsfall. (Cirkulär 2003:84 2003-10-10).

Tillväxtmöjligheter i Östersjöregionen
Roy Hansson förbundsordförande för moderata samlingspartiet på Gotland har till kommunen påpekat det angelägna i att Länsstyrelsen och kommunen skyndsamt agerar för att lokalisera det blivande Östersjöcentrum till ön. Frågan har även aktualiserats i riksdagen av Marietta Pourbaix-Lundin (m) genom en motion. (2003-10-08)

Länsstyrelsen avslutar tillsyn av överförmyndaren i Gotlands kommun
Länsstyrelsen har tidigare gjort inspektion enligt förmyndarskapsförordningen vilken de nu avser att avsluta. (2003-09-09).

Skolverket återkallar rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola
Den fristående skolans verksamhet har inte kommit igång enligt i enlighet med tidigare beslut.
(2003-09-10).

Register