Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Folksamling i Almedalen under Almedalsveckan. Foto: Tommy Söderlund

Region Gotland på Almedalsveckan 2022

Almedalsveckan 2022 ägde rum i Visby innerstad 3-7 juli . Region Gotland som är värd för veckan fanns på plats med ett antal seminarium och aktiviteter. 

Seminarier onsdag 6 juli på Fenomenalen

08.00-08.45 Hållbar planering på Gotland

Byggtrycket på Gotland är rekordhögt. Samtidigt talar de senaste IPCC rapporterna tydligt till oss: Gör något nu, annars kommer det vara för sent. Hållbart byggande handlar om att styra en komplex verklighet i önskad riktning och att välja vilka aspekter som ska integreras i designen. Men hur?
 

Mer information på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64583

09.00-09.45 Hållbart byggande för alla med en hållbar karta  

Samhällsbyggnadsprocessen står inför stora utmaningar, med tydliga mål att minska byggsektorns påverkan på miljön. Digitalisering ses som en viktig förändringsfaktor. Kommuner/regioner har ansvar och möjligheter att möta denna utmaning och driva omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Hur?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64610

10.00-11.00 Hjälp oss att vidareutveckla en prototyp för stöd i hållbart byggande

Att ta hållbara beslut kräver kunskap och kan inte vara en expert-fråga om vi vill se en hållbarhetsomställning. Att få tillgång till och kunna nyttja data som kommuner och regioner besitter är en jämlikhets- och tillgänglighetsfråga. Men tillgången på data är inte lika med kunskap. Så hur gör vi?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64653

12.00-12.45 Arbetsmarknad för alla – ska det vara så svårt?

Den demografiska utmaningen blir allt mer tydlig här på Gotland och kompetensförsörjningen både inom privat och offentlig sektor påverkas. Allt färre ska försörja allt fler och att få tag i arbetskraft är en utmaning. Hur kan vi inkludera alla på arbetsmarknaden?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64289

Se seminariet i efterhand här: www.almedalsveckanplay.info/64289

13.00-14.00 Är hållbara transporter knäckfrågan för att nå klimatmålen? 

Skolskjutsar, cykelvägar, pendlarparkeringar, varutransporter, hamnar, färdtjänst servicepunkter, säkra skolvägar, kollektivtrafik... Kan vi lyckas minska utsläppen i den takt som behövs för att klara vår del av Parisavtalets mål - och samtidigt ha ett tillgängligt samhälle?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/65311

Se seminariet i efterhand här: www.almedalsveckanplay.info/65311

14.00-15.30 Vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat arbete med Agenda 2030? 

Kommuner och regioner är viktiga för att nå ett hållbart samhälle och målen i Agenda 2030. Med fokus på klimat och miljö, hur arbetar ekokommuner och regioner för att nå Agenda 2030? Region Gotland bjuder in till detta seminarium tillsammans med andra medlemmar i ekokommunföreningen.

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/65455

Se seminariet i efterhand här: www.almedalsveckanplay.info/65455

17.00-17.45 Hur vill ungdomar föra en dialog med beslutsfattare?

Utifrån Nöjd Medborgarindex ser vi tendenser till att barn och ungdomar inte upplever sig engagerade eller delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen. Hur ändrar vi det? Hur gör vi barn och ungdomars röster hörda? För första gången har Region Gotland anställt feriearbetande ungdomar som  Demokratiutvecklare. Filmvisning med samtal.

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64970

Se seminariet i efterhand här: www.almedalsveckanplay.info/64970

Seminarier torsdag 7 juli på Fenomenalen

11.45-12.30 Hur kan yttre motivation skapa inre motivation och lärande hos eleven?  

God läsförmåga är en av de viktigaste byggstenarna för att lyckas i skolan och för att skapa möjlighet att bli goda samhällsmedborgare i framtiden. Tidiga insatser i skolan är en vaccinering för framtiden för både individ och samhälle. Hur främjas livslångt lärande och inre motivation?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64572

12.45-13.30 Hur kan man utifrån ett hållbarhetsperspektiv få till ett framtida lärande? 

Samhället är under ständig förändring och innovationer inom ämnet global hållbarhet går framåt i vårt samhälle. Är skolan på rätt väg? Timplanen styr skolan arbete, är det då en utmaning att låta profilen genomsyra undervisningen i alla ämnen. Är skolor med olika profiler en del av lösningen?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64598

13.45-14.30 Arbeta förebyggande i elevhälsan – men hur? 

Skolan är en viktig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. I skolan kan vi lägga en viktig grund för ungas psykiska hälsa senare i livet. Men varför består elevhälsoarbetet ofta av brandkårsutryckningar snarare än ett långsiktig arbete?

Läs mer på Almedalsveckans programwebb: www.almedalsveckan.info/program/64647

 

Under Almedalsveckan gör vi även detta:

  • Svarar på frågor om Almedalsveckan och ö-livet. Har du några frågor kring Almedalsveckan, hur du hittar eller undrar du hur är det att bo på Gotland året runt? Kom gärna förbi och prata med oss på vår centrala Träffpunkt vid Donners plats. Öppet varje dag under Almedalsveckan. Läs mer på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/65293
  • Öns ledande politiker finns på plats i Träffpunkten på Donners plats 4 juli-7 juli klockan 11.30-13.00. Passa gärna på att besöka oss då för att diskutera med regionråden och ställa frågor om Gotlands framtid. 
  • Arena energiomställning på Energicentrum Gotland. Den 5-6 juli inhyser Energicentrum flera olika aktörers seminarier och aktiviteter kopplat till energiomställningen. Varje aktivitet hittas som en egen programpunkt i Almedalsveckans officiella program. Välkommen till Skeppsbron 24. Läs mer på Energicentrums webbplats
  • Mångfaldsparaden – en manifestation för medmänsklighet och demokrati. Tillsammans med RFSL Gotland arrangerar Region Gotland Mångfaldsparaden torsdagen den 7 juli klockan 15.00-17.00. Låt oss stå upp och gå tillsammans i syfte att värna om vår demokrati och allas lika rättigheter och värde. Läs mer på Almedalsveckans programwebb: https://almedalsveckan.info/program/64356

Almedalsveckans officiella webbplats