Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samråd ny avfallsplan

Avfall är en resurs vilket vi tagit fasta på i förslaget till en ny avfallsplan för Gotland för tiden 2020-2030.

Miljöbalken säger att kommunen, innan planen kan antas, ska genomföra samråd med berörda och ställa ut ett förslag till avfallsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning för granskning under minst fyra veckor.

Under tiden 1 oktober till 3 januari 2020 kommer detta samråd och utställning att ske, och under den tiden finns det möjlighet för alla att lämna synpunkter på Avfallsplan Gotland.  Avfallsplanen ska sedan antas av tekniska nämnden och så småningom även av regionfullmäktige och kommer att börja gälla från 1 juli 2020.

Hämta förslaget till ny avfallsplan här:

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

 • Via formulär längre ner på den här sidan
 • Via e-post till registrator-tn@gotland.se (OBS! Ange ärendets diarienummer TN 2018/3053)
 • Per post: Region Gotland, Teknikförvaltningen, Samråd Avfallsplan 2020-2030, 621 81 Visby (OBS! Ange ärendets diarienummer TN 2018/3053)

Det ska också arrangeras fyra samrådsmöten dit alla är välkomna och ingen föranmälan krävs:

 • Hemse den 14 oktober kl. 18:00-19:30 i Gullinsalen på folkhögskolan i Hemse
 • Roma den 22 oktober kl. 18:00-19:30 i Grönt Centrum/Lövsta (konferenssalen) 
 • Slite den 4 november kl. 18:00-19:30 i Sliteteatern 
 • Visby den 7 november kl. 18:00-19:30 i Ljusgården, Rådhuset Visborg.

Alla kan hjälpa till att göra avfall till en resurs

De flesta varor som köps blir så småningom avfall. Framtidsscenarier antyder att avfallsmängden i Sverige kan bli upp till fyra gånger så stor år 2050, jämfört med 2009 om trenden inte bryts.

Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.

De övergripande strategierna för avfallshanteringen på Gotland är: 

 • Resurshushållning och effektiv avfallshantering – Vi ska röra oss uppåt i avfallstrappan
 • Vi ska prioritera arbetet med att ta det farliga avfallet ur kretsloppet
 • Källsortering ska vara enkelt och nära
 • Region Gotlands verksamheter ska föregå med gott exempel
 • Vi ska samarbeta och delta i relevanta nätverk

Vi gör avfall till en resurs genom att uppnå följande målsättningar:

 1. På Gotland genereras mindre avfall.
 2. År 2025 är det enklare för Gotlands invånare och besökare att återanvända/återbruka begagnade varor. Återanvändning av bygg- och rivningsavfall har ökat.
 3. År 2025 går avfall och material som inte kan återbrukas till materialåtervinning. Andelen källsorterat avfall har ökat.
 4. Resurserna i det avfall som uppstår tas tillvara på Gotland. År 2025 har återvinningen av energi och näring från avfall ökat.
 5. Minimerad negativ miljöeffekt från nedlagda och aktiva deponier.
 6. År 2030 är Gotlands stränder, natur och gatumark skräpfria

Lämna synpunkter här!