Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 
Telefon: 0498 - 26 90 00 (växel)
E-post*: registrator-bun@gotland.se 

(*Ärenden som rör förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, barn- och elevhälsa, kulturskola och Fenomenalen Science Center)

Ytterligare kontaktinformation
 

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn och personal på Fårösunds förskola

Så här fungerar förskolan

I förskolan får barnen lära sig genom att leka. Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda barnet för den fortsatta skolgången.

Förskolan är frivillig och finns till för barn som fyller ett år till vårterminen till och med det år barnet fyller sex år. Alla barn som är tre år får till hösten ett erbjudande om kostnadsfri vistelsetid på förskolan som omfattar 15 timmar per vecka mellan den 1 september till den 31 maj.

Läroplanen styr verksamheten

Allt arbete i förskolan utgår från läroplanen för förskolan, som säger att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barn en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och undervisning bildar en helhet. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med dig som vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Alla som arbetar i arbetslaget kring barnen arbetar enligt läroplanen, utifrån sin utbildning, kompetens och erfarenhet.

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Fokus finns på språkutveckling

I Förskolan Gotland är barns språkutveckling ett av våra fokusområden. Språket är ju basen för varje barns lärande. Barn som tidigt får tillgång till språket och orden får bättre förutsättningar att klara skolan, få ett gott vuxenliv och vara en del av samhället.

Föräldraaktiv introduktion

När ditt barn ska börja på förskolan genomför vi en introduktion. Under den tiden får barnet möjlighet att vänja sig vid att gå på förskola. Introduktionen kan se lite olika ut på olika förskolor. 

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskolans öppettider

Alla förskolor ska vara öppna klockan 6.00–18.00 på vardagar, om det finns behov av det. Det gäller alla helgfria vardagar utom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Verksamheten och personalens arbetstider planeras utifrån barnens scheman. Därför är det viktigt att att du uppdaterar barnets schema löpande. Schemaläggning görs via appen Edlevo. Om du inte har bank-id - kontakta centrala administrationen för förskola för schemaläggning.

Förskolan kan ha kortare öppettider om behoven som vårdnadshavare är tillfredsställda.

Om du har behov av omsorg före klockan 6.00 eller efter klockan 18.00 så finns det möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid på Förskolan Bogen.

Till sida med information om barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Om du har behov av omsorg före klockan 6.00 eller efter klockan 18.00 så finns det möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid på Förskolan Bogen.

Till sida med information om barnomsorg på obekväm arbetstid

Registrera ditt barns schema via Edlevo

Förskolan behöver ett schema över vilka dagar och tider som barnet ska vara på förskolan. Du registrerar och ändrar ditt barns schema via appen Edlevo. Du behöver e-legitimation för att kunna logga in - antingen Bank-id eller Freja eID. Om du inte har e-legitimation finns möjlighet att schemalägga via blankett. Hör av dig till barnomsorgsadministratör eller din förskola för att få blanketten.

Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider eller bemanning, behöver vi få in de nya tiderna senast två veckor i förväg.

Via Edlevo anger du också dina kontaktuppgifter, kan kontrollera närvaro samt skicka och få meddelanden.

Mer information om Edlevo

Lärplattformen Unikum

Via lärplattformen Unikum informerar förskolan om barns vardag och vårdnadshavare ges möjlighet att följa sitt barns utveckling.

Detta får du tillgång till via Unikum

  • Information om förskolans planering och om det händer något extra eller om barnet behöver ta med någon extra utrustning till förskolan
  • Möjlighet att kontinuerligt följa barnets utveckling under hela förskoletiden.
  • Inför utvecklingssamtal ta del omdömen med mera som förberedelse inför samtalet
  • Boka utvecklingssamtal

Kommunikation mellan hem och förskola

När det finns behov av att kommunicera enskilt mellan förskola och vårdnadshavare sker det genom samtal och sms.

Synpunkter, klagomål och beröm

Region Gotlands mål är att erbjuda alla barn en god lärmiljö och utbildning av hög kvalitet. Därför är dina/era åsikter kring detta viktiga för oss. Både för att vi ska snabbt kunna rätta till fel och brister och för att vi ytterligare ska kunna utveckla vår verksamhet.

I första hand bör klagomål, beröm eller synpunkter lämnas direkt till förskolan eller den rektor som ansvarar för sina enheter. Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till verksamheten finns det möjlighet att skicka in det till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen via e-tjänst eller blankett.