Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detajlplan för Visby Russet 2

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Syftet med förslaget är att möjliggöra en avstyckning från fastigheten Visby Russet 2 och ett nytt bostadshus på den avstyckade delen i enlighet med rådande bebyggelsemönster. Nuvarande fastighetsplan med fastighetsindelningsbestämmelse för kvarteret Russet föreslås upphävas.
 
Samrådstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuell granskning. Inkomna synpunkter efter samrådstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga antagen plan inte gäller. Samrådshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.
Planområdet ligger vid Karlsövägen/Sandövägen i Solbergaområdet, centralt i Visby. Planområdets läge markeras med rosa färg på bilden till höger.
 
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Planhandlingarna finns tillgängliga på www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19.
 
Är Du granne och saknar erinringar mot förslaget ber vi Er underteckna den bifogade skrivelsen och returnera skrivelsen i svarskuvertet. Har ni synpunkter på förslaget kan Ni framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 27 april 2020. Ange namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1754. Den som inte har lämnat synpunkter under samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga detaljplanen.
 
Fastighetsägare ombeds att informera eventuell hyresgäst eller annan inneboende som berörs.
 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Sara Lindh, sara.lindh@gotland.se, tfn 0498-269254