Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional samverkan

RegSam – Gotlands regionala samverkansråd – ska samråda, samverka och informera med målsättning om samsyn och arbete mot gemensamma mål.

Deltagare

I samverkansgruppen ingår regionstyrelsens ordförande, ett regionråd, oppositionsrådet, regiondirektören samt sekreterare från Region Gotland, landshövding och länsråd från Länsstyrelsen i Gotlands län, rektorsråd och administrativ chef från Uppsala Universitet Campus Gotland samt arbetsförmedlingschef för Arbetsförmedlingen på Gotland.

Arbetsfält

Regional utveckling kan i princip omfatta åtgärder inom så gott som samtliga politikområden. För att göra samarbetet överskådligt ska samverkan ske med utgångspunkt ur Vision 2025 och Region Gotlands uppdrag för den regionala tillväxten med betoning på dessa områden: 

  • Tillväxt och näringsliv
  • Välfärd och arbetsmarknad
  • Högre utbildning, forskning och kompetensfrågor
  • Internationellt arbete med betoning på EU och Östersjön
  • Miljö och energi
  • Infrastruktur och samhällsplanering

Region Gotland samarbetar med andra inom praktisk taget all verksamhet. Information om ytterligare samverkan hittar du inom respektive verksamhetsflik.