Sök

Kungörelse. Regionfullmäktiges
sammanträde 2024-02-21 - ärendelista

Tid 21 februari 2024, klockan 13:00 (OBS! onsdag)
Plats Ljusgården, Rådhuset Visborg

Ärende
1 Fyllnadsval till regionfullmäktige
2 Ekokommunpriset 2023 – regionens interna miljöpris
3 Revisorernas information
4 Reviderad taxa och bestämmelser för sjukresor
5 Hamntaxa 2024
6 Avgiftsfrihet för akutvård och spårsäkring efter våldtäkt
7 Tilläggsanslag gällande exploateringsprojektet samordning
kvarteret Järnvägen
8 Beslutsunderlag - Revidering av uppförandekod för leverantörer
samt information kring införandet av de reviderade
kontraktsvillkoren för hållbara leveranskedjor
9 Uppföljning av regionalt utvecklingsarbete 2023 enligt
villkorsbeslut
10 Motion. Motverka livslång fattigdom inom LSS-insatsen daglig
verksamhet
11 Redovisning obesvarade motioner
12 Redovisning obesvarade medborgarförslag
13 Avsägelser till regionfullmäktige
14 Avsägelser och fyllnadsval
15 Medborgarförslag; beslutade
16 Medborgarförslag; nya
17 Interpellation. Likvärdig utbildning för elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.
18 Interpellation. Husbilscamping i och kring innerstaden.
19 Interpellation. Vattenskydd längs länsvägar.
20 Interpellation. Bristen på landsbygdsutveckling i strandnära läge
skapar problem.
21 Interpellation. Stärka det demokratiska arbetet.
22 Interpellation. Stöd till barn för ökad skolnärvaro.
23 Frågor
24 Nya motioner
25 Nya interpellationer


Kallelsen med handlingar finns tillgänglig på https://sammantraden.gotland.se
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till
Ljusgården, Rådhuset, Visborg.


Det går även att följa sammanträdet via webbsändning på
https://gotland.se/utveckla-gotland/engagera-dig-och-paverka/tadel-
av-regionfullmaktige


Inger Harlevi
Ordförande

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 februari 2024
Dela sidan