Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planeringsbesked

I syfte att förenkla och effektivisera planprocessen kan kommunen sedan år 2017 begära att Länsstyrelsen ger ett planeringsbesked gällande ingripandegrunderna i andra stycket i 11 kap. 10 § PBL.

Om Länsstyrelsen lämnar ett positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande av den föreslagna detaljplanen inte ske för den fråga som planeringsbeskedet handlar om. Länsstyrelsen kan heller inte överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som kommunen rättat sig efter.

En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under planprocessen, men sker lämpligtvis tidigt i processen. Länsstyrelsen ska besvara planeringsbeskedet inom sex veckor från det att den kompletta ansökan inkommit. Länsstyrelsen kan endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts.

Exempel på väsentliga ändringar:

  • Det har framkommit uppgifter i en senare framtagen miljökonsekvensbeskrivning som gör att det finns grund för ingripande
  • Nya fakta eller ny lagstiftning har kommit fram
  • Omgivningen runt detaljplaneområdet har förändrats på ett sådant sätt att Länsstyrelsens planeringsbesked inte kan anses vara aktuellt

Ett beslut om planeringsbesked kan överklagas. Det är dock bara kommunen som äger rätt att klaga. Överklagandet ska ställas till regeringen inom tre veckor. 

Ingripandegrunder

Ett beslut att anta en detaljplan kan hävas om planen strider mot ingripandegrunderna i andra stycket i 11 kap. 10 § PBL.

  • detaljplanen tar inte hänsyn till riksintressen enligt 3-4 kap. MB
  • detaljplanen följer inte miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB
  • strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid mot gällande bestämmelse
  • frågor om användning av mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas inte på ett lämpligt sätt
  • bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, eller riskerar olyckor, översvämning eller erosion