Kontakt

Therése Kullåker
Region Gotland, universitetssamordnare
Telefon: 0498-26 90 60
E-post: therese.kullaker@gotland.se


Gustav Melén
Uppsala universitet, samverkansledare UU Innovation
E-post: gustav.melen@uuinnovation.uu.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet

Region Gotland och Uppsala universitet har en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna.

Ett väl fungerande samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling. Regionen och universitet har samarbetat under många år, exempelvis genom studentboendeförmedling, Science Park Gotland och forskningsstationen i Ar. I och med partnerskapet som tecknades 2016 vill vi fördjupa samarbetet under åren 2017-2020. 


Tre fokusområden

Samarbetet har tre fokusområden: en attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö, ömsesidigt kunskapsutbyte samt forskning och innovation.

En attraktiv universitets-ö och utvecklingsmiljö

Det övergripande målet för fokusområdet är att Campus Gotland ska vara en attraktiv plats att arbeta och vistas på för både studenter, forskare och lärare vid Uppsala universitet och att de gotländska invånarna känner en stolthet över Campus Gotland. Fler studenter väljer att bo kvar på ön efter avslutade studier och bidrar därmed till Gotlands utveckling och målet om att bli fler invånare.

Ömsesidigt kunskapsutbyte

Det övergripande målet för fokusområdet är att en formaliserad struktur för samverkan ska etableras och leda till ett ökat antal samverkansprojekt mellan parterna inom såväl utbildning som forskning samt bidra till att höja kvalitén inom organisationernas verksamhetsområde.

Forskning och innovation

Det övergripande målet för fokusområdet är att en nära och tät dialog ska leda till att flera forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten ska gynna existerande näringsliv och organisationer samt stimulera till att företag bildas och växer.

 

Delmål för samarbetet

Bland delmålen finns:

  • att fler gotlänningar väljer att påbörja högre studier.
  • att fler studenter gör examensjobb hos regionala aktörer.
  • att fler studenter väljer att stanna på Gotland efter avslutade studier.
  • utökat samarbetet och kunskapsutbyte mellan universitets institutioner och Region Gotlands förvaltningar.
  • forskningsprojekt kopplade till Gotlands utveckling.

Hållbara Gotland

Partnerskapet har beviljats projektmedel inom Hållbara Gotland från Tillväxtverket och Region Gotland under perioden 20171001- 20191030.


Information om Hållbara Gotland