Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturvärdeskartan

Naturvärdeskartan är ett verktyg där man på ett enkelt sätt ska kunna hitta information om vilka naturvärden som kräver hänsyn.

Naturvärdeskartan visar de naturvärden som vi känner till, och har information om. I webbkartan visas inte rödlistade arter då vi av sekretesskäl inte kan lämna uppgifter om dem. Förutom det vi känner till kan det även finnas andra naturvärden samt andra bestämmelser att beakta som till exempel kulturvärden, landskapsbild med mera.

De områden i kartan som inte visar några kända naturvärden kan ändå vara mycket viktiga för bevarandet av biologisk mångfald och ha mycket höga naturvärden. Att dessa områden inte syns i kartan betyder endast att vi i dagsläget inte känner till några naturvärden, eller att de saknar skydd. Vissa områdesgränser i kartskikten är inte exakta, det betyder att den verkliga utbredningen av till exempel en våtmark eller ett område av riksintresse för naturvården behöver bedömas ute på plats.

Tips vid användning av Naturvärdeskartan

  • Med tanke på att kartan består av så många kartskikt så blir det lätt rörigt, för att göra det enklare kan man ha något/några kartskikt tända åt gången.
  • Länkarna som finns i tabellinformationen är viktiga att använda för att få en djupare förståelse för de naturvärden som finns inom ett område.

Klassning

Alla kartskikt i Naturvärdeskartan har blivit klassade från 1-3, varje klass har en egen visningsfärg i kartan där gul motsvarar klass 1, orange klass 2 och röd motsvarar klass 3. Nedan följer en förklaring till de olika klassningarna:

Klass 1: Exploatering kräver hänsyn (gul)

Kartskikten i klass 1 visar områden i naturen som kräver hänsyn vid bebyggelse eller annan exploatering. Det kan exempelvis vara buffertzoner till alléer eller stentunar eller också större ytor där naturvärdena inte är exakt utpekade.

Klass 2: Exploateringsmöjlighet begränsad (orange)

Kartskikten i klass 2 utgörs av områden med högre naturvärden eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda på Gotland. Exempel på kartskikt i klass 2 är hävdade ängen och flygsanddyner.

Klass 3: Exploateringsmöjlighet ytterst begränsad (röd)

Kartskikten i Klass 3 är områden där exploatering i regel inte får förekomma, undantagen är om exploateringen är till för att gagna växt- och djurlivet. Dessa områden har mycket höga naturvärden och alla är skyddade enligt lag eller avtal mellan staten och markägare till exempel natura 2000, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Övriga områden

Det kan, förutom kartskikten i klass 1-3, finnas andra höga naturvärden i kartan som Regionen inte känner till. Anledningen till detta kan vara till exempel en avsaknad av naturvärdesinventeringar eller liknande. Det kan även finnas andra typer av värden som gör att man inte får utföra en exploatering till exempel kulturvärden. Rödlistade eller fridlysta arter visas inte i naturvärdeskartan.