Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spridning av gödsel

Det är viktigt att gödsel sprids på rätt sätt så att näringen kommer grödan till godo och risken att näringsämnen hamnar i vattendrag och sjöar minimeras. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du ska sprida gödsel på Gotland. 

Anmälan 

Gotland tillhör de områden som är utpekade som extra känsliga för påverkan av näringsläckage från jordbruket. För dessa nitratkänsliga områden gäller både generella och specifika regler vid spridning av gödsel. Använd våra e-tjänster för att göra din anmälan om hantering av gödsel hos oss: 

Regler om lagring och spridning

Lagring av stallgödsel ska ske på täta underlag/behållare så att inte yt- och grundvatten förorenas. Även regnvatten från gödselplattor och rastgårdar är förorenat och måste samlas upp och lagras. Lagringsvolymen för stallgödsel ska med god marginal klara lagringsbehovet, vanligtvis ca 8-10 månader.

För att kunna beräkna vilken lagringskapacitet som behövs, använd normtalen i Jordbruksverkets riktlinjer: 

Viktiga datum

  • 1 augusti - 31 oktober får stallgödsel och organiska gödselmedel bara spridas i växande gröda eller före sådd.
  • 1 oktober - 31 oktober får fasta gödselslag spridas i både växande gröda och på obevuxen mark. Undantaget är fastgödsel från fjäderfän som inte får spridas på obevuxen mark denna period. Fastgödsel som sprids på obevuxen mark ska brukas ner inom 12 timmar.
  • 1 november - 28 februari är det förbjudet att sprida mineralgödselkväve, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel.