Sök

Måluppfyllelse i skolan

Här kan du skapa dig en djupare bild av hur det går för våra elever och undervisningsverksamheter och göra jämförelser.

Utbildningsguiden – jämför skolor

I Skolverkets utbildningsguide kan elever och vårdnadshavare hitta neutral och kvalitetssäkrad information och vägledning inför val av förskola, skola och utbildning. Här finns det möjlighet att jämföra skolor med varandra, räkna ut meritvärde, se vilken behörighet ett program i gymnasieskolan ger och ta del av tips och råd inför valet av förskola, skola eller utbildning för vuxna.

Kolada - kommun- och regiondatabasen

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Kolada visar exempelvis nyckeltal på utbildningsområdet som är lämpade för jämförelser. T.ex andelen inskrivna barn i förskola, upplevd trygghet i skolan (utifrån Skolinspektionens nationella enkät), andelen behöriga elever i årskurs 9 till gymnasiet och andelen elever som tar gymnasieexamen.

Skolverkets statistik

Skolverket redovisar statistik om förskola, skola och vuxenutbildning i form av uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan. Frågorna berör t.ex studiero, trygghet, värdegrund, stimulans och anpassningar.

Skolenkäten genomförts numera en gång per år. Alla skolor i landet deltar i enkäten, under en rullande tvåårsperiod.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Bland annat förskola, grundskola och gymnasieskola.

Statistik om folkhögskola

Hos Folkhögskolerådet finns samlad statistik kring folkhögskoleverksamheten presenterad årsvis grupperad på län, folkhögskola och kurstyp med uppgifter om deltagarveckor, deltagare uppdelad utifrån kön, ålder och utbildningsbakgrund.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00