Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

När du har kontakt med oss på Region Gotland innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kökspersonal lagar mat

Livsmedelshantering

Livsmedelsverksamheter har en viktig uppgift att hantera livsmedel på ett sådant sätt att konsumenten inte riskerar att bli sjuk eller vilseledd. Om din verksamhet ska tillhandahålla livsmedel måste du anmäla det till Region Gotland. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Företag som producerar, bearbetar eller distribuerar mat är livsmedelsföretag. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor till en företagare som levererar mat till konsumenten. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. 

Till livsmedel räknas förutom mat och dryck också bland annat vatten och is, kosttillskott och viktminskningsprodukter.

En verksamhet som inte bedrivs av ett livsmedelsföretag, omfattas endast av kravet att de livsmedel som verksamheten släpper ut på marknaden ska vara säkra. Se artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002. Begreppet ”utsläppande på marknaden” omfattar livsmedel man har i sin ägo och tänker sälja, inklusive de livsmedel man säljer och varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte.

Även livsmedel som exempelvis skänks bort till allmänheten i reklamsammanhang, lottas ut eller bjuds på som smakprov släpps alltså ut på marknaden.
 

Livsmedelslagstiftning för säker och rätt märkt mat

Livsmedelsföretagare och dess livsmedelsanläggningar omfattas av livsmedelslagstiftningens regler. Livsmedelslagstiftningens syfte är att maten ska vara säker och rätt märkt. Konsumenten ska få den information om livsmedlen som krävs för att kunna göra egna val. 

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att livsmedlen är säkra. Du och din personal ska ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien för att kunna producera säker mat.

 

Taxa för kontroll av livsmedel

Taxan för Region Gotlands kontroll av livsmedel gäller från och med den 1 januari 2021.

Taxan avser den nedlagda kontrolltiden i varje ärende. Kontrolltiden avrundas till varje påbörjad halvtimme. Fakturering sker i efterhand av den sammanlagda utförda kontrollen och timavgiften är 1327 kronor per timme. I kontrolltiden ingår inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.

 

Information om avgifter för livsmedelsanläggning.