Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Färgtuber. Foto: Stig Hammarstedt

Kultursamverkansmodellen

Gotland är, som den minsta av regionerna i Sverige, sedan 2011 med i kultursamverkansmodellen. Genom den har gotländska politiker fått större inflytande över hur de statliga medlen till professionell kulturverksamhet fördelas i regionen. 

Kulturplanen och Kultursamverkansmodellen

 

Kulturplanen

Kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen som i korthet innebär hur regionala och statliga pengar ska fördelas till våra professionella kulturinstitutioner. Du hittar kulturplanen på en egen sida i vänstermenyn.

Kultursamverkansmodellen

Före 2011 avgjorde regeringen vilka regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd, och dessa fick var och en söka stöd från Kulturrådet. Modellen innebär istället att regionerna fördelar statliga medel till regionala och lokala kulturverksamheter. Målet med modellen var att föra kulturen närmare medborgarna och att ge regionerna ett ökat ansvar och ökad frihet inom kulturområdet. Staten har ett fortsatt övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Modellen innebär att samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna och även det civila samhället och de professionella kulturskaparna ökar. Alla regioner utom Stockholm har infört kultursamverkansmodellen.

De statliga medel som ingår i modellen uppgår 2020 till knappt 1,3 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 19 procent av hela den statliga kulturbudgeten. Av dessa destineras ca 23 mkr till Region Gotland. Till detta lägger Region Gotland ca 22 mkr av egna medel. Totala penningar i kultursamverkansmodellen på Gotland är sålunda ca 45 mkr.

Planeringen för dessa medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  

Kultursamverkansmodellen och Kulturplanen är ett dels ett instrument för att främja samverkan mellan olika kultur- och politikområden lokalt, regionalt och nationellt. Dels ett instrument för fördelning av verksamhetsbidrag till de regionala verksamheter som Region Gotland väljer att stödja.

De regionala kulturverksamheter som Region Gotland valt att stödja ekonomiskt är de fem kulturinstitutionerna Gotlands Museum, Gotlands Musikstiftelse, Länsteatern på Gotland, Gotlands länsbibliotek och Film på Gotland.