Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med ordet "kulttur 1 km" och en matsymbol. Foto: Region Gotland/Björn Ahlsén

Region Gotlands kulturplan

Region Gotlands kulturplan för perioden 2017-2020 kan du kan ta del av i sin helhet, i form av en förkortad populärversionen kort eller som en kort presentationsfilm via länkar längst ner på sidan.

Kulturplan för Gotland 2017-2020

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  Nuvarande kulturplan gäller för perioden 2017-2020. Under hösten 2019 har en process påbörjats för att arbeta fram en ny kulturplan för åren 2021-24.

Den nuvarande kulturplanens innehåll

Planen inleds med att redogöra för de mål som är aktuella för kulturområdet på såväl riks- som regional nivå. Den har sedan en beskrivande del som redogör för hur den kulturella infrastrukturen på ön ser ut, såväl i avseende på professionell verksamhet som ideell. I särskilda avsnitt beskrivs kulturområdet uppdelat på de olika kulturområdena Kulturav/kulturmiljö, Scenkonst, Bildkonst, Slöjd, form och design, Litteratur, Bibliotek och läsfrämjande, Film och foto, Kulturfrämjande verksamhet och Spelutveckling.

Kulturplanen beskriver också horisontella perspektiv där konst och kultur har/kan ha en uppgift. Det är områden som kultur och hälsa, kulturens betydelse för attraktivitet och besöksnäring, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, bildning och regional utveckling.

Kulturplanen har dessutom tre fokusområden, inom vilka särskilda satsningar och åtgärder ska göras under planperioden. Dessa fokusområden är:

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Kulturplanen utstakar mål och ambitioner för hela kulturlivet på Gotland, men i sin finansiering begränsas planens aktörer till fem regionala kulturinstitutionerna

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek

Kulturplan för perioden 2021-24

Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2021-24 påbörjats. Ett stort antal dialoger kommer att äga rum med aktörer inom kulturområdet och efter avstämningar med de politiska partierna kommer en första remissutgåva att skickas ut i mars-april 2020. Planen ska sedan bearbetas efter de remissvar som kommer in för att föreläggas för Regionstyrelse och Regionfullmäktige för beslut i oktober-november 2020.