Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skylt med ordet "kulttur 1 km" och en matsymbol. Foto: Region Gotland/Björn Ahlsén

Region Gotlands kulturplan

Region Gotlands kulturplan för perioden 2017-2020 kan du kan ta del av i sin helhet, i form av en förkortad populärversionen kort eller som en kort presentationsfilm via länkar längst ner på sidan. Planen går nu in i sitt sista år och samtidigt  har vi påbörjat arbetet med att ta fram nästa kulturplan för åren 2021-2024.

Kulturplan 2021-2024 - arbete pågår!

Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2021-24 påbörjats. Ett 30-tal dialogmöten har genomförts under november-december med olika aktörer inom kulturområdet.

Under dialogmötena pratar vi om utmaningar och planer för teater och dans, musik, film, kulturarv, litteratur, ungdomskultur, speldesign, bildkonst, slöjd, form och design. Vi diskuterar också horisontellt, det vill säga vilken betydelse kulturen har eller kan ha med andra samhällsområden som landsbygdsutveckling, folkhälsa, turism och utbildning. Vi har även ett fokus på kreativa näringar, social hållbarhet och kulturens infrastruktur i form av lokaler och andra resurser.

Alla inspel, idéer och förslag som vi får in under dessa dialogmöten har presenteras för en politisk styrgrupp och nu pågår planförfattande. En  remissutgåva kommer att presenteras omkring 1 maj och där har Du möjlighet att lämna synpunkter fram till den 18 juni 2020.

Planen ska sedan bearbetas efter de remissvar som kommer in för att sedan behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige i oktober-november 2020.

Kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen (länk till vänster på denna sida) som i korthet innebär hur regionala och statliga pengar ska fördelas till våra professionella kulturinstitutioner. Deras verksamhet står naturligtvis i fokus i kulturplanen, men planen omfattar öns hela kulturliv, professionella som ideella, institutioner såväl som frilansande och privata aktörer.

Den politiska majoriteten har uttryckt att man i den nya kulturplanen vill prioritera bl.a. landsbygdsfrågor, ungdomar och unga vuxna, kreativa näringar och social hållbarhet. Samtidigt som kulturplanen skrivs pågår inom Regionen ett arbete med att utarbeta en Regional Utvecklingsstrategi (RUS). Den lägger bl.a. fokus på kulturens roll för öns utveckling fram till år 2040.

Har du tankar och synpunkter kring kulturen på Gotland är du mycket välkommen att ta kontakt med oss på kultur- och fritidsavdelningen (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Se filmen från dialogmötet den 20 november 2019 med representanter från teaterområdet på Gotland:

Kulturplan 2017-2020

Planeringen för kultursamverkansmodellens medel görs via en kulturplan, som beskriver all kultur på Gotland och som lyfter fram styrkor och utvecklingsområden och anger hur Region Gotland vill utveckla och prioritera inom kulturområdet de kommande fyra åren.  Nuvarande kulturplan gäller för perioden 2017-2020. Under hösten 2019 har en process påbörjats för att arbeta fram en ny kulturplan för åren 2021-24.

Den nuvarande kulturplanens innehåll

Planen inleds med att redogöra för de mål som är aktuella för kulturområdet på såväl riks- som regional nivå. Den har sedan en beskrivande del som redogör för hur den kulturella infrastrukturen på ön ser ut, såväl i avseende på professionell verksamhet som ideell. I särskilda avsnitt beskrivs kulturområdet uppdelat på de olika kulturområdena Kulturav/kulturmiljö, Scenkonst, Bildkonst, Slöjd, form och design, Litteratur, Bibliotek och läsfrämjande, Film och foto, Kulturfrämjande verksamhet och Spelutveckling.

Kulturplanen beskriver också horisontella perspektiv där konst och kultur har/kan ha en uppgift. Det är områden som kultur och hälsa, kulturens betydelse för attraktivitet och besöksnäring, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv, bildning och regional utveckling.

Kulturplanen har dessutom tre fokusområden, inom vilka särskilda satsningar och åtgärder ska göras under planperioden. Dessa fokusområden är:

  1. Kulturellt delaktighet
  2. Villkor för kulturskapande
  3. Kulturdriven tillväxt och innovation

Kulturplanen utstakar mål och ambitioner för hela kulturlivet på Gotland, men i sin finansiering begränsas planens aktörer till fem regionala kulturinstitutionerna

  • Gotlands Museum
  • Gotlandsmusiken
  • Länsteatern
  • Film på Gotland
  • Gotlands Länsbibliotek