Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

Rikard von Zweigbergk
Beredskapschef
Telefon: 0498-26 91 59
E-post: rikard.vonzweigbergk@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisberedskap och civilt försvar

Region Gotlands krisberedskapsarbete syftar till att stärka förmågan att verka och agera effektivt med optimala resurser vid en allvarlig eller extraordinär händelse, och ytterst vid krig (höjd beredskap.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region.

Region Gotland är både primärkommun och sjukvårdshuvudman (region) vilket innebär att vi även har ansvar för den katastrofmedicinska beredskapen utifrån hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Exempel på extraordinära händelser som skulle kunna uppstå på Gotland är:

  • omfattande, längre störningar på el-, vatten-, teleförsörjningen
  • svåra väderstörningar (storm, snöoväder, värmebölja)
  • störningar i vattenförsörjningen (avbrott, otjänligt)
  • kommunikationsolyckor (flyg, båt, buss) med stort skadeutfall
  • omfattande bränder
  • allvarlig smitta
  • omfattande oljeutsläpp till havs