Kontakt

Richard Löwenborg
planchef
0498-269308
richard.lowenborg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vad kostar ett planbesked och framtagandet av en detaljplan?

Vi tar ut en avgift när vi tar fram ett planbesked och en detaljplan åt dig. På Gotland har Miljö- och byggnämnden beslutat om en taxa för att beräkna avgiften. Här kan du läsa mer om taxan och se hur mycket olika typer av plantjänster kostar. 

Planbesked

Kostnaden för ett planbesked beror på om det är positivt eller negativt. 

Positivt planbesked
16 200 kronor

Negativt planbesked
9 720 kronor

Att återkalla en ansökan om planbesked
5 185 - 10 370 kronor

Detaljplan

Kostnaden för detaljplan avgörs av tillvägagångssättet, kallat förfarande. Om du får ett positivt planbesked kommer ett så kallat plankostnadsavtal att upprättas mellan miljö- och byggnämnden och dig. Kostnaderna baseras på taxan för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet och avgörs av faktorer som vilken typ av planförfarande som samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer vara lämpligt och om plankonsult anlitas eller ej. 

Utökat förfarande

cirka 451 000 kr

Standardförfarande
cirka 297 000 kr

Begränsat standardförfarande
cirka 75 000 kr

Detaljplan med konsult, utökat förfarande.
cirka 306 000 kr. Kostnader för konsult tillkommer.

Detaljplan med konsult, standardförfarande
cirka 216 000 kr. Kostnader för konsult tillkommer.

Kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning tillkommer i samtliga förfaranden.

Övriga kostnader

Kostnader för undersökningar kan tillkomma. Exempel på sådan är mark- eller arkeologiska undersökningar. Även kostnader för gestaltningsprogram, perspektivskisser kan tillkomma.

Plan- och bygglovstaxa från 1 januari 2023

För ärenden inkomna efter den 1 januari 2023 gäller denna taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområde. Här kan du läsa taxan i sin helhet: