Kontakt

Enhet Miljö- och hälsoskydd
Telefon 0498-269590

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

När testade du ditt dricksvatten senast?

Visste du att bara en av fyra dricksvattenbrunnar på ön har tjänligt vatten?

Glöm inte att se över din vattenbrunn och testa vattenkvaliteten. Ofta beror dåligt vatten på eftersatt underhåll av brunnen. Enkla åtgärder som kan behövas är:

  • Förlänga forderröret så att ytvatten inte kan tränga ner i borrhålet.
  • Sätta tätningslist i brunnslocket, samt skyddsnät över ventilationshuv och där vattenledningen går ner i forderröret. Detta för att hindra smådjur, insekter och skräp från att tränga in i brunnen.

Om problem med saltinträngning förekommer kan botten av borrhålet behöva tätas av genom injicering med tätningsmedel. Detta bör göras av fackman.

Testa ditt vatten vart tredje år

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden. Därför bör man som brunnsägare kontrollera vattnet åtminstone vart tredje år.

För mera info om vattenprovtagning kontakta:

Eurofins
Tfn: 010-490 81 70 www.eurofins.se
Region Gotlands Vattenlaboratorium
Tfn: 0498-268054 
www.gotland.se/42679

E-coli är vanligt

Gotland har ca 14.000 enskilda avloppsanläggningar där många inte uppfyller dagens reningskrav. När Region Gotland gjorde sin senaste 100-undersökning (en provtagning av 100 slumpvis utvalda, privata brunnar som görs vart femte år) visade det sig att bara en fjärdedel av brunnarna hade tjänligt vatten. En tredjedel hade höga halter av E-colibakterier.

Projektet "Kolla din brunn"

Under juli till september år 2013 genomförde Region Gotland projektet ”Kolla din brunn”. Projektet uppmanade fastighetsägare att se över din vattenbrunn och testa vattenkvaliteten.